Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Ahmet Suat KARAHAN  
TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİNALARININ FİZİKSEL İMKÂN VE DERS MATERYALLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 22-37
DETERMINATION OF THE PHYSICAL FACILITIES OF THE BUILDINGS AND COURSE MATERIALS AT THE DEPARTMENTS OF THE MUSIC EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY

Summary | Abstract | Full Text |

Burhan ÇAPRİ , Mustafa GÜLER  
YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ FARKLI HEMŞİRELERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 55-69
THE EXAMINATION OF CAREER AND COUPLE BURNOUT AMONG NURSES WITH DIFFERENT LIFE SATISFACTION LEVELS

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ŞAHİN  
AMERİKA VE AVRUPA’DA MESLEK/KARİYER DANIŞMANLIĞI (AMERİKA, ALMANYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ) Ss, 87-98
VOCATIONAL/CAREER COUNSELLING IN THE USA AND EUROPE (THE CASES OF THE USA, GERMANY AND TURKEY)

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan ÖNAL , Hakan KOÇ, Abdulkadir ERGÜN  
ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA COĞRAFİ UNSURLARA NASIL VE NE DÜZEYDE YER VERİLMEKTEDİR? Ss, 99-117
HOW AND WHAT LEVEL ARE THE GEOGRAPHICAL ELEMENTS USED IN SECONDARY SCHOOL HISTORY COURSE BOOKS?

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ATLI , Refik BALAY  
SURİYELİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN BEKLENTİLERİ İLE BU BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 118-132
THE EXPECTATIONS OF SYRIAN TEACHERS FROM EDUCATION AND TRAINING AND DETERMINING THE LEVELS OF REALIZATION OF THESE EXPECTATIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Muazzez HARUNOĞULLARI  
HAZAR HAVZASINDAKİ JEOEKONOMİK MÜCADELE VE DEVLETLERİN BÖLGE POLİTİKALARI Ss, 133-162
GEOECONOMIC STRUGGLE IN CASPIAN BASIN AND STATE POLICIES IN THE REGION

Summary | Abstract | Full Text |

Eyüp Bayram ŞEKERLİ , Soner TASLAK, M. Hürmet ÇETİNEL  
MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA Ss, 1-21
THE EFFECT OF OCCUPATIONAL COMMITMENT TO EMPLOYEES’ WHISTLEBLOWING ATTITUDES

Summary | Abstract | Full Text |

Handan DEVECİ , Önder ERYILMAZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: LET’S DO IT! TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 163-185
PARTICIPATION PROCESS OF PRE-SERVICE TEACHERS INTO SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT: EXAMPLE OF LETS DO IT! WORLD

Summary | Abstract | Full Text |

Menderes ÜNAL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNSEL VE ÖZGÜN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 186-202
GLOBAL AND LIBERAL THINKING STYLES OF UNDERGRADUATE STUDENTS: AHI EVRAN UNIVERSITY SAMPLE

Summary | Abstract | Full Text |

Serkan ASLAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 203-227
AN INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES ABOUT THE VALUES EDUCATION

Summary | Abstract | Full Text |

Şenol AFACAN , Nezihe ŞENTÜRK  
OKUL ÖNCESİ VE SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINA YÖNELİK MÜZİK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 228-247
DEVELOPING A MUSIC LITERACY SCALE TO PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Summary | Abstract | Full Text |

Leyla ERCAN , Ali Eryılmaz  
İŞ YERİNDE KULLANILAN ÖZNEL İYİ OLUŞU ARTIRMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 248-257
THE DEVELOPMENT OF THE SCALE OF SUBJECTIVE WELL-BEING INCREASING STRATEGIES AT WORKPLACE

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih Çetin ÇETİNKAYA , Kasım Yıldırım, Seyit Ateş  
ÖĞRETMENLERİN OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 258-270
ADAPTATION OF TEACHER SENSE OF EFFICACY SCALE TOWARD LITERACY INSTRUCTION INTO TURKISH LANGUAGE

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet TEKBIYIK , Mustafa ÇELİK  
İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA VE UZAY KAVRAMLARINA YÖNELİK ZİHİNSEL MODELLERİ VE İMAJLARI Ss, 271-289
SECOND GRADERS’ MENTAL MODELS AND IMAGES CONCERNING THE CONCEPTS OF EARTH AND SPACE

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan AKMAN , Erol KOÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 290-311
EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS IN-SERVCE EDUCATION

Summary | Abstract | Full Text |

Sena KÜÇÜK  
TÜRK ROMANINDA MİTOLOJİK YANSIMALARDAN ÖRNEKLER Ss, 312-331
EXAMPLES FROM MYTHOLOGICAL REFLECTIONS IN TURKISH NOVEL

Summary | Abstract | Full Text |

Ümit DEMİRAL , Tezcan KARTAL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 332-365
PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCIENTIFIC THINKING SKILLS: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Turan ŞENER , İbrahim ÖZBÜKERCİ  
PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KURUMSAL BLOG KULLANIMI: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL BLOG SAYFALARININ KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 366-382
THE USAGE OF CORPORATE BLOG IN MARKETING AND PUBLIC RELATIONS: A RESEARCH ON THE QUALITY OF THE CORPORATE BLOGS OF THE AIRLINE COMPANIES IN TURKEY.

Summary | Abstract | Full Text |

Yılmaz SEÇGİN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖRNEĞİ Ss, 38-54
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ LOCUS OF CONTROL AND ENTREPRENEURSHIP LEVELS: EXAMPLE OF GAZIOSMANPAŞA UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Summary | Abstract | Full Text |

Caner ALADAĞ , Adnan Doğan BULDUR  
COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ Ss, 70-86
VIEWS OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES ABOUT FIELD AND VOCATIONAL COURSES

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri