Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCIENTIFIC THINKING SKILLS: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS )

Author : Ümit DEMİRAL  , Tezcan KARTAL  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 332-365


Summary
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel düşünme becerilerine ilişkin görüşleri ve bu becerilerin öğretiminde yaşayabileceği muhtemel problemler ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket ve görüşme teknikleri birlikte kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına anket olarak Fen Dersine Yönelik Farkındalık Ölçeği (Görüşme Formu-I) uygulanmıştır. Buradan elde edilen veriler çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu ile Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşme Formu (Görüşme Formu-II) kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesi amacıyla 126 öğretmen adayına Görüşme Formu-I rastgele uygulanmıştır. Bu formdan elde edilen puanlara göre (Fen Eğitimi Dersinin Amaçları ve Fen Etkinlikleri) amaçlı örnekleme kapsamında 9 kişi çalışma grubuna (Grup-I: Yüksek-Yüksek [f:3], Grup-II: Orta-Orta [f:3] ve Grup-III: Düşük-Düşük [f:3]) dâhil edilmiştir. Edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Analiz sonrasında elde edilen bulgulara ilişkin öğretmen adayları ile tekrar görüşmeler yapılmıştır. Böylece, analiz sürecine katılımcılar da dâhil edilerek elde edilen bulguların iç geçerliği arttırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının birçoğunun bilimsel düşünme becerilerine yönelik farkındalıkları ve öğretimine yönelik öz-yeterlilikleri düşük seviyededir. Öğretmen adayları bu olumsuz duruma çözüm olarak üniversitede bilimsel düşünme becerilerine yönelik eğitim verilmesi, staj eğitiminde daha sık uygulamalara yer verilmesi, lisans dönemindeki fen eğitimi dersinin uygulamaya yönelik işlenmesi gerektiğini önermişlerdir.

Keywords
Öğretmen adayı, bilimsel düşünme becerileri

Abstract
This study aimed to investigate preservice preschool teachers’ views about scientific thinking skills (STS), challenges that may occur when teaching these skills and PSTs’ recommendations. Multiple holistic case was applied in this study. Survey of Awareness towards Science Course (Interview Form-I) Survey and interviews were data collection tools in this study. 9 PSTs have been selected due to their survey scores were interviewed with Interview Form Related to STS (Interview Form-II) which included semi-structured questions. To determine study group Interview Form-I was administered to 126 preservice teachers via random sampling and 9 PSTs (Group-I: High-High [f=3], Group-II: Moderate-Moderate [f=3], Group-III: Low-Low [f=3]) were selected to study group by purposeful sampling due to their scores on two section of survey (Objectives of Science Education Course and science Activities). Descriptive and content analyses were conducted. PSTs were re-interviewed according to results. It was aimed to produce internal validity by including participants into analysis process. Findings show that PSTs’ awareness about STS and self-efficacies of teaching STS were low. PSTs suggested that they should be given training about STS in teacher preparation programs, field experience should include more treatments and science education course should be taught as practice-oriented.

Keywords
Pre-service teacher, scientific thinking skills

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri