Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA
(THE EFFECT OF OCCUPATIONAL COMMITMENT TO EMPLOYEES’ WHISTLEBLOWING ATTITUDES )

Author : Eyüp Bayram ŞEKERLİ  , Soner TASLAK, M. Hürmet ÇETİNEL  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 1-21


Summary
Yüksek mesleki bağlılık, bireylerin mesleğe karşı olan olumlu duyguları ile tanımlanmaktadır. Mesleki bağlılığı yüksek olan bireylerin etik değerlere verdikleri önem de yüksek olabilmektedir. Bu araştırma kapsamında, toplam 369 hemşirenin mesleki bağlılıkları mesleğe duygusal, devam ve normatif bağlılık tipolojisi kapsamında değerlendirilmiştir. Hemşirelerin sahip oldukları mesleki bağlılık düzeylerinin dış-iç ihbarcılık ve sessizlik eğilimleri üzerinde farklılık yaratma etkisi test edilmiştir. Hemşirelerin mesleğe duygusal bağlılıklarının devam ve normatif bağlılıklarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İhbarcılık konusunda ise, dış ihbarcılık ile karşılaştırıldığında hemşireler iç ihbarcılık konusunda daha olumlu tutumlara sahiplerdir. Farklılık analizleri sonucunda ise, mesleğe duygusal bağlılığı nispeten düşük olan hemşireler ile yüksek olan hemşireler arasında dış ihbarcılık tutumları açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. İç ihbarcılık açısından ise mesleğe duygusal bağlılığı yüksek olan hemşireler ile mesleki anlamda düşük duygusal bağlılığa sahip olanlar arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Araştırmadan genel olarak mesleğe duygusal bağlılığın düşük olması durumunda dış ihbarcılık tutumlarının; yüksek olması durumunda ise iç ihbarcılık tutumlarının daha olumlu olduğu sonucu elde edilmiştir.

Keywords
Mesleki Bağlılık, İç İhbarcılık, Dış İhbarcılık.

Abstract
High occupational commitment indicates relatively positive attitudes of people to an occupation. A person who has high occupational commitment also has high ethical sensitivity. In this research occupational commitment of 369 nurses evaluated according to “affective”, “continuance” and “normative” occupational commitment concept. Furthermore, effect of nurses’ occupational level on internal-external whistleblowing and silence attitudes is tested. Consequently, results indicated that nurses’ affective occupational commitment is relatively higher than other occupational commitments. On the other hand, analysis of nurses' whistleblowing attitudes reveals that internal whistleblowing is more common. Additionally, statistically significant difference found on external whistleblowing attitudes between nurses who have more affective committed to an occupation and others. Another notable result discloses that there is a statistically significant difference in internal whistleblowing attitudes between nurses have effectively occupational commitment and others. Finally, provided that affective occupational commitment is low external whistleblowing attitudes can be comparably negative. Besides, results show that high affective occupational commitment also causes positive internal whistleblowing attitudes.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Occupational commitment, Internal Whistleblowing, External Whistleblowing

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri