Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİNALARININ FİZİKSEL İMKÂN VE DERS MATERYALLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF THE PHYSICAL FACILITIES OF THE BUILDINGS AND COURSE MATERIALS AT THE DEPARTMENTS OF THE MUSIC EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY )

Author : Ahmet Suat KARAHAN    
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 22-37


Summary
Uygulanmakta olan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı (MÖLP) çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan çok sayıda dersten oluşmaktadır. Bu derslerin amaç ve kapsamına bağlı olarak her birinde çeşitli çalgılara, ders araç-gereçlerine ve çeşitli özelliklere sahip olan eğitim-öğretim mekânlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple başarılı müzik eğitimcileri yetiştirilmesi sürecinde akademik kadronun nitel ve nicel yeterliği kadar fiziksel imkân ve ders materyal yeterlik düzeyi de büyük bir öneme sahiptir. Araştırmanın amacı, MEAD’ların öğrenci sayıları, eğitim-öğretim materyalleri ve fiziksel imkânlarını Türkiye genelinde belirlemek ve 7 bölge kapsamında nasıl bir dağılım gösterdiğini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 28 MEAD’da eğitim alan öğrenci sayıları ile tahsis edilen binaların fiziksel özellikleri ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ders materyalleri oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin bir bölümüne kaynak taraması yöntemiyle ulaşılırken bir bölümüne ise görüşme yöntemiyle uygulanan bilgi formuyla ulaşılmıştır. 28 MEAD’a ilişkin bilgilere her bir kurumda görev yapan akademisyenlerle yapılan görüşme yöntemiyle ulaşılmıştır. Böylece her MEAD’ın öğrenci sayıları, eğitim-öğretim ders materyalleri ve fiziksel imkânlarına ilişkin güncel bilgilere ulaşılmıştır. Verilerin işlenmesinde SPSS 22 programı kullanılmış ve sonuçlar frekans değerleri üzerinden yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci sayıları, eğitim öğretim fiziksel imkânlarının bölgesel kapsamda eşit bir dağılım göstermediği bazı bölgeler arasında kayda değer ölçüde farklılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve var olan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Fiziksel İmkânlar

Abstract
The present Music Education Undergraduate Program consists of numerous courses aiming to give a variety of skills and knowledge. Depending on the purpose and scope of these courses, various instruments, course materials and educational places are needed for each of these courses. Therefore, in addition to the quantitative and qualitative competence of the academic staff, physical facilities and course materials have a great place in the process of music teachers' education. The purpose of the present study is to determine the number of the students, course materials and physical facilities of the Departments of Music Education in Turkey and to ascertain their distribution among seven regions. The population of the research consists of the number of students, the physical features of the buildings and the course materials at 28 Music Education Departments. Some of the research data was applied through literature review and the others were obtained via the survey information form. Information about 28 Music Education Departments was reached via the interview method with the academicians. Thus, current information related to the number of the students, course materials and physical facilities was obtained. SPSS 22 software was used in the process of data and the results were commented as frequency values. As a result, it was concluded that there was no equal distribution among the regions in terms of the student numbers, physical facilities and there were remarkable differences among the regions. The research results were discussed and suggestions were made for the solution of the existing problems.

Keywords
Music Education Departments, Music Education Under Graduate Program, Physical Facilities

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri