HAZAR HAVZASINDAKİ JEOEKONOMİK MÜCADELE VE DEVLETLERİN BÖLGE POLİTİKALARI
(GEOECONOMIC STRUGGLE IN CASPIAN BASIN AND STATE POLICIES IN THE REGION )

Author : Muazzez HARUNOĞULLARI    
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 133-162
    


Summary
Enerji; sanayi üretiminde, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinde, toplumların refah seviyesinin yükseltilmesi ve günlük yaşamlarının devamında önemli ve vazgeçilmez bir girdidir. Enerji talebinin hızla artması petrol ve doğal gaz kaynaklarını stratejik bir konuma getirmiştir. Hazar Havzası, Orta Doğu’dan sonra dünyanın en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu ikinci bölge olarak kabul edilmektedir. Bölge sahip olduğu zengin petrol ve doğal gaz kaynakları, yer altı zenginlikleriyle küresel ve bölgesel güçlerin, üzerinde nüfuz ve güç mücadelesi yaptığı jeopolitik öneme sahiptir. Bu çalışmanın ilk kısmında Hazar Havzasını da barındıran Kafkasya ve Orta Asya’nın jeopolitik ve jeostratejik öneminden bahsedilmiştir. İkinci kısmında Hazar Havzası ülkeleri petrol ve doğal gaz rezervleri, üretim ve tüketim miktarları karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmiştir. Üçüncü kısımda Küresel ve bölgesel ülkelerin Hazar Havzasıyla ilgili enerji politikalarına dikkat çekilmiştir. Hazar Havzasındaki petrol ve doğal gaz rezervleri üretim ve tüketim miktarları yıllara göre değişmekle birlikte bu bölgenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yüzden ABD, Rusya, Çin, İran, Türkiye ve AB ülkeleri gibi pek çok ülke Hazar’da etkin olmak için siyasi ve ekonomik anlamda bölge ülkeleriyle ilgili çeşitli politikalar üretmektedir. Bu anlamda Hazar Havzasındaki Türk devletlerinin siyasi ve ekonomik istikrarlarının sürmesi ve bölgesel güç olma konusunda Türkiye ile yapacakları işbirliği antlaşmaları bu ülkelerin hemen hepsine kazanç sağlayacaktır.

Keywords
Hazar havzası, enerji, enerji jeopolitiği, jeoekonomik mücadele.

Abstract
Energy is an important and indispensable input for industrial manufacturing, sustainable development initiatives, increasing the welfare of society and sustaining their daily life. Rapid increase in energy demand has put the oil and natural gas resources in a strategic position. Caspian Basin is considered to be the second richest energy resource region in the world after the Middle East. The region, with its rich oil and gas resources and underground treasures has a geopolitical importance for regional powers, over which they struggle for prestige and power. In the first part of the study, the geopolitical and geostrategic importance of the Caucasus and Central Asia, which also includes the Caspian basin, is explained in detail. In the second part, oil and gas reserves, production and consumption rates of the Caspian basin countries are evaluated in comparison to each other. In the third part, the energy policies of the world and regional countries about the Caspian Basin are emphasized. Although the production and consumption rates of oil and gas reserves in the Caspian Basin fluctuate by years, the importance of the region increases each passing day. Therefore, the USA, Russia, China, Iran, Turkey and the EU countries develop policies on the regional states in order to become politically and economically more active in the Caspian. In this sense, the continuation of political and economic stability of the Turkic countries in the Caspian Basin and their cooperation with Turkey in order to become a regional power will be advantageous for almost all of these countries.

Keywords
Caspian Basin, energy, energy geopolitics, geoeconomic struggle.