Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ LOCUS OF CONTROL AND ENTREPRENEURSHIP LEVELS: EXAMPLE OF GAZIOSMANPAŞA UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES )

Author : Yılmaz SEÇGİN    
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 38-54


Summary
Bu araştırmanın amacı, potansiyel girişimci olmaları düşünülen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin sahip oldukları kontrol odaklarının onların girişimcilik eğilimleri ile ilişki düzeylerini belirlemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada; Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden toplam 520 üniversite öğrencisine Türkçe’ye uyarlanması Dağ (1991) tarafından yapılmış “Rotter'in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği” ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen geçerliliği ve güvenirliği test edilerek kanıtlanmış “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” uygulanarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon ve çoklu regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Yapılan analizlerde, kontrol odağı ve girişimcilik eğilimi değişkenlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; iç kontrol odağı ve girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca, dış kontrol odağı ile girişimcilik eğilimi arasında da pozitif ancak zayıf bir ilişki vardır. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise, iç kontrol odağı, girişimcilik eğiliminin anlamlı bir yordayıcısıdır. Bu bulgulara göre öğrencilerin iç kontrollü olması onların girişimcilik eğilimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin iç kontrollü hale getirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords
Kontrol Odağı, Girişimcilik Eğilimi, Korelasyon, Çoklu Regresyon Analizi.

Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between the faculty of economics and administrative sciences students’ locus of control and their entrepreneurship tendencies. In this study, using relational screening model, participants were composed of a total of 520 students studying at the department of Business Administration, Economics, Public Administration, and Public Finance. The data of the study were obtained using Rotter’s “Internal-External Locus of Control Scale”, which was adopted into Turkish by Dağ (1991), and “University Students’ Entrepreneurship Scale”, which was developed by Yılmaz and Sünbül (2009). The relationships between variables were estimated using correlation and multiple regression analyses. As a result of the analyses, it was found that locus of control and entrepreneurship variables didn’t differ in terms of gender. A significant positive correlation between internal locus of control and entrepreneurship tendency was determined. Moreover, a positive but weak correlation between external locus of control and entrepreneurship tendency was found. According to results of multiple regression analysis, internal locus of control is a significant predictor of entrepreneurship tendency. These findings shows that internal locus of control has a positive effect on students’ entrepreneurship tendencies. As a result of the study, some suggestions about how to ensure internal locus of control on students were made.

Keywords
Locus of control, entrepreneurship tendency, correlation, multiple regression analysis.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri