Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES ABOUT THE VALUES EDUCATION )

Author : Serkan ASLAN    
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 203-227


Summary
Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu bölgesinin bir ilinde görev yapan 11 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; cinsiyetleri açısından kadın ve erkek öğretmenler değerler eğitimini daha çok toplumsal değerlerin kazandırılması; eğitim durumları açısından lisans mezunu öğretmenlerin çoğu değerler eğitimini toplumsal değerlerin kazandırılması, lisansüstü mezunu öğretmenler ise değerler eğitimini milli ve manevi değerlerin öğrencilere aktarılması; kıdem yılları açısından 1-5 yıl ile 6-10 yıl arası kıdem yılına sahip öğretmenler değerler eğitimini toplumsal değerlerin kazandırılması, 11 yıl ve üstü kıdem yılına sahip öğretmen bireyin yaşadığı çevredeki değerlerin öğrenciye kazandırılması olarak algılamaktadırlar. Öğretmenler en çok sosyal bilgiler dersinde hoşgörü değerini kazandırmaya çalıştıklarını, örnek olay yöntemini kullandıklarını ve aile desteğinin olmamasından dolayı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler sosyal bilgiler programının değerler eğitimine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Araştırma bulgularına dayalı olarak araştırmacı tarafından öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Değer, değerler eğitimi, sosyal bilgiler.

Abstract
This study was conducted in order to investigate the opinions of teachers of social studies about the values education. The phenomenology design which is one of the qualitative research designs has been used in the research. The working group of the research consists of 11 teachers of social studies that work in a province of the Eastern Anatolia region. Data of the research has been gathered by using semi-structured interview form. The content analysis has been used in the analysis of data. According to the findings obtained, the values system is regarded as follows; as gaining of social values more in terms of the gender of male and female teachers; more values education as gaining of social values for undergraduate degree teachers in terms of educational background, as transferring of national and moral values to students for postgraduate degree students; as gaining of social values for the teachers that have seniority years between 1-5 years and 6-10 years in terms of seniority years, as gaining of the environmental values that individuals live in for the teachers having years of seniority of 11 years or more. The teachers pointed out that they try to bring the value of tolerance in social sciences course mostly, they use the method of case study and they face problems due to the lack of family support. The teachers made some recommendations that social sciences program should be arranged in accordance with the values education. Some suggestions have been made by the researcher based on the findings of the research.

Keywords
Value, values education, social sciences.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri