Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI
(ADAPTATION OF TEACHER SENSE OF EFFICACY SCALE TOWARD LITERACY INSTRUCTION INTO TURKISH LANGUAGE )

Author : Fatih Çetin ÇETİNKAYA  , Kasım Yıldırım, Seyit Ateş  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 258-270


Summary
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe diline uyarlamasına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Faktör analizi ve güvenirlik çalışmaları için 656 üniversite öğrencisinden (116’sı erkek, 540’ı kadın veri toplanmıştır Yapılan çalışmalarda, 22 madden oluşan ölçeğin varyansın %43’ünü açıklayan tek boyutlu bir yapı olduğu görülmüştür. Elde edilen bu tek faktörlü yapının maddelerinin faktör yükleri .50 ile .77 arasında; madde toplam test korelasyonları ise .45 ile .74 arasında değişmektedir. Bunun yanı sıra ölçme aracının iç tutarlık katsayısı (?) .93 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin tüm maddeleri açısından %27’lik alt ve üst gruplar arasında anlamlı fark elde edilmiştir. Yine uyarlanan ölçeğin DFA analizi sonuçları güvenilir uyum iyilik değerleri ortaya koymuştur.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Okuma yazma öğretimi, özyeterlilik algısı

Abstract
This present research aimed to adapt teacher sense of efficacy scale toward literacy instruction into Turkish language. The data for factor analysis and Cronbach’s Alpha internal consistency reliability was obtained from a total of 656 undergraduate students (116 male and 540 female) studying at three public universities. The scale, which is consisted of 22 items, revealed one-factor model and explained 43% variance. Factor loading of the scale ranged from .50 to .77.Item-total correlations were from .45 to .74. Beside this, the internal consistency (Cronbach’s Alpha= ?) .93. The item analysis of 27% upper and lower group means calculation yielded a statistically significant “t value”. Additionally, confirmatory factor analysis resulted good and high fit indices. And this showed that one-factor model of the scale was acceptable.

Keywords
Literacy Instruction , sense of efficacy

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri