Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 NumberEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Hande ŞAHİN , Sibel ERKAL, Leyla ATEŞOĞLU  
DETERMINATION OF ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES Ss, 1-12
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Nur ALKOÇ SAYAN , Nesrin ÖZSOY  
THE PERCEPTION ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING TECHNOLOGY USE IN MATHS TEACHING: A CASE OF EFELER DISTRICT Ss, 13-33
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ: EFELER İLÇE ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Serkan ASLAN , Birsel AYBEK  
A REVIEW OF PERCEPTIONS RELATED TO TOLERANCE VALUE OF PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY Ss, 56-74
VELİLERİN HOŞGÖRÜ DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Summary | Abstract | Full Text |

Hande KARADAĞ  
A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES Ss, 75-105
YÜKSELEN EKONOMİLERDE GİRİŞİMCİLİK VE KURUMSAL ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
IDIOMS IN THE HATEM’S DIVAN IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION Ss, 106-128
DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HÂTEM DİVANINDA DEYİMLER

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz Mesut TOSUN  
EPICUR’S UNDERSTANDING OF DEATH, GOD AND POLITICS Ss, 129-148
EPİKÜROS’UN ÖLÜM, TANRI VE SİYASET ANLAYIŞI

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru YAZGAN , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ, Hilal Tuğçe BAL  
A CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL FOR THE HRM WHICH IS THE MOST CRITICAL RISK FACTOR IN AVIATION: A SWOT-BASED APPROACH Ss, 150-173
HAVACILIKTA EN KRİTİK RİSK FAKTÖRÜ OLAN İKY İÇİN KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ: SWOT TEMELLİ YAKLAŞIM

Summary | Abstract | Full Text |

Elifcan CESUR , Kevser TOZDUMAN YARALI  
EXAMINATION OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM IN TERMS OF MORAL COMPONENTS Ss, 174-193
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ AHLAKIN BİLEŞENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Esra UÇAK , Hüseyin BAĞ  
EXPERIENCE OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON DIALOGIC INTERACTION Ss, 194-237
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYARININ DİYALOJİK ETKİLEŞİME YÖNELİK DENEYİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri ÖZSUNGUR , Oya HAZER  
ANALYSIS OF THE ACCEPTANCE OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF ADANA PROVINCE Ss, 238-275
YAŞLILARIN İLETIŞIM TEKNOLOJILERINI KABULÜNÜN TEKNOLOJI KABUL MODELI İLE İNCELENMESI: ADANA İLI ÖRNEĞI

Summary | Abstract | Full Text |

Fulya TÜRK , Ümmügülsüm CİHANGİROĞLU  
A THEMATIC AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF APPLIED PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE (PCG) GRADUATE THESES Ss, 276-311
UYGULAMAYA DAYALI PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIK LISANSÜSTÜ TEZLERININ TEMATIK VE METODOLOJIK OLARAK İNCELENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Halide Gamze İNCE YAKAR  
THE BENEFITS OF USING WORKS ADAPTED FROM EPICS TO OPERAS FOR THE TEACHING OF EPICS Ss, 312-319
THE BENEFITS OF USING WORKS ADAPTED FROM EPICS TO OPERAS FOR THE TEACHING OF EPICS

Summary | Abstract | Full Text |

Halil TAŞ , Kasım KIROĞLU  
EVALUATION OF EDUCATIONAL PROBLEMS REGARDING THE END OF TERM INSPECTION REPORTS OF THE INSPECTORS OF EDUCATION (CITY OF ORDU EXAMPLE) Ss, 320-365
MAARIF MÜFETTIŞLERININ ÖĞRETIM YILI SONU DENETIM RAPORLARINA GÖRE EĞITIM SORUNLARININ DEĞERLENDIRILMESI (ORDU İLI ÖRNEĞI)

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice ALTUNKAYA Dr. Ayşe ATEŞ, Yrd. Doç. Dr. Bahar DOĞAN  
USING THE WEBLOG IN THE TURKISH WRITING SKILLS AS A FOREIGN LANGUAGE Ss, 366-393
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Recep BOZYİĞİT  
AN EVALUATION ON THE HYDROGEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE EŞEN STREAM BASIN Ss, 394-439
EŞEN ÇAYI HAVZASI’NIN HİDROJEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Summary | Abstract | Full Text |

İkram BAĞCI  
UNDERSTANDING OF SOVEREIGNTY IN THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL ORDER AND FREEDOM OF THE INDIVIDUAL ACCORDING TO THOMAS HOBBES Ss, 440-463
THOMAS HOBBES’A GÖRE TOPLUMSAL DÜZENİN KURULMASINDA EGEMENLİK ANLAYIŞI VE BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Latife KABAKLI ÇİMEN  
EXAMINATION OF THE SPOUSE SELECTION CRITERIA OF UNIVERSITY STUDENTS Ss, 464-494
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇME KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ÖZCAN , Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Anıl Kadir ERANIL  
AN INVESTIGATION OF PROFESSIONAL ANXIETY LEVELS OF CANDIDATE TEACHERS Ss, 495-508
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehtap SEZGİN Binnaz KIRAN  
INVESTIGATION OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE IN TERMS OF GENDER AND SELF-EFFICACY Ss, 509-522
ERGENLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET VE ÖZYETERLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray Hilal TUĞAN  
NEW CONSERVATION IN THE SCIENCE-FICTION CINEMA: THE REPRESENTATION OF NEW CONSERVATION IN DEEP BLUE SEA (1999) MOVIE. Ss, 523-536
BİLİM-KURGU SİNEMASINDA YENİ MUHAFAZAKÂRLIK: MAVİ KORKU (1999) FİLMİNDE YENİ MUHAFAZAKÂRLIK TEMSİLİ

Summary | Abstract | Full Text |

Selçuk ŞAHİNGÖZ  
DESIGNING AN ELECTRICAL CIRCUITS LESSON PLAN REGARDING INQUIRY-BASED LEARNING THROUGH 5E LEARNING CYCLE Ss, 537-549
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ ARACILIĞIYLA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİR ELEKTRİK DEVRELERİ DERS PLANI TASARLAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Selime ÜNAL  
TIME EFFECT OF USING SOCIAL MEDIA ON THE TIME SPENT WITH FAMILY MEMBERS FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTHY COMMUNICATION Ss, 550-578
SAĞLIKLI İLETİŞİM AÇISINDAN AİLE ÜYELERİYLE GEÇİRİLEN ZAMANA SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Serdar KÖRÜK , Kadir Burak SALİMOĞLU, Tufan ÇAYKUŞ  
THE ANALYSIS OF HAIRDRESSING PROFESSION IN TERMS OF VARIOUS SOCIAL VARIABLES Ss, 579-621
KUAFÖRLÜK MESLEĞİNİN ÇEŞİTLİ SOSYAL DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sevim GÜVEN , Müjgan BEKDAŞ  
THE EFFECT OF USING CARICATURES ON VOCABULARY RETENTION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Ss, 622-647
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANMANIN KELİME DAĞARCIĞINA KALICILIĞA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , Ahmet MAZLUM, Mustafa TANAYDIN  
THE TENDENCY OF SLUMIZATION IN THE GECEKONDU: THE EXAMPLE OF MERSIN PROVINCE Ss, 648-671
GECEKONDUDA VAROŞLAŞMA EĞİLİMİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nimet GÜNEŞ , Haktan DEMİRCİOĞLU  
INVESTIGATION OF DEVELOPMENTAL LEVELS OF CHILDREN BETWEEN 0-6 YEARS AND THEIR MOTHER'S LIFE SATISFACTION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 672-716
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELIŞIM DÜZEYLERI ILE ANNELERININ YAŞAM DOYUMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan ÇİKRIKCİ  
THE PREDICTIVE ROLES OF COGNITIVE FLEXIBILITY AND ERROR ORIENTED MOTIVATION SKILLS ON LIFE SATISFACTION Ss, 717-727
BİLİŞSEL ESNEKLİK VE HATA YÖNELİMLİ MOTİVASYON BECERİLERİNİN YAŞAM DOYUMUNU YORDAYICI ROLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan SAPSAĞLAM  
SOCIAL MEDIA AWARENESS AND USAGE IN PRESCHOOL CHILDREN Ss, 728-746
OKUL ÖNCESI DÖNEM ÇOCUKLARINDA SOSYAL MEDYA FARKINDALIĞI VE KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Dilşat PEKER ÜNAL  
DETERMINATION OF WEB BASED PRESENTATION OF A MATHEMATICS UNIT RELEVANT TO PROJECT BASED Ss, 34-55
PROJE TABANLI ÖĞRETIME UYGUN OLAN BIR MATEMATIK ÜNITESININ WEB TABANLI SUNUMUNUN

Summary | Abstract | Full Text |

Uğur BAŞARMAK  
PURPOSES OF SOCIAL NETWORK USAGE AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS Ss, 747-766
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI

Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep DEMİRTAŞ , Subhan EKŞİOĞLU, Hatice SÖYLEMEZ  
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN FORMAL EDUCATION AND LIFELONG LEARNING ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS Ss, 767-791
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖRGÜN EĞİTİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ

Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN , Orhan MEDİKOĞLU  
AN INVESTIGATION OF TEST ANXIETY LEVEL IN 8-13 AGE STUDENTS: KAYSERİ PROVINCE SAMPLE Ss, 792-807
8-13 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR , Mürsel KENDİRCİ  
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' SCHOOL READINESS LEVELS Ss, 808-853
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Eliüşük BÜLBÜL , Serap YILMAZ ÖZELÇİ  
ADAPTATION OF STUDENT ENGAGEMENT IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY Ss, 854-871
OKULA BAĞLANMA ÖLÇEĞININ TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet MAZLUM , Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ, Sedat BAY  
MIGRATION AND TERORR PARADOX IN THE CASE STUDY OF MERSİN Ss, 872-886
MERSİN ÖRNEĞİNDE GÖÇ VE TERÖR PARADOKSU

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri