Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PERCEPTION ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING TECHNOLOGY USE IN MATHS TEACHING: A CASE OF EFELER DISTRICT
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ: EFELER İLÇE ÖRNEĞİ )

Author : Ayşe Nur ALKOÇ SAYAN  , Nesrin ÖZSOY  
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 13-33


Summary
The aim of this study is to determine the perceptions of primary school teachers regarding the use of technology in maths teaching and to idenfy whether these perceptions change according to particular variables. The mixed research methodology,in which both qualitative and quantitative patterns are simultaneously used,was incorporated in the study, 299 primay school teachers, employed in primary schools in the Efeler town of Aydın in the academic year of 2016-2017, comprise the working group of the study. In order to specify the opinions of the participants, the perception scale on the use of technology in primary grade maths teaching, developed by Öksüz, Ak and Uça, (2009) with a scale of 5 totaling 3 subdimensions and 73 items (PSUT) was adopted. With the goal of deeping the findings of the study, 15 semi-rehearsedd interviews were conducted. The software of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) was utilized fort he analysis of the quantitative data. The Kolmogorov Smirnov Test was applied to determine whether the data was parametric or not. As the test values were below .05 nonparametric testing methods were employed. Therefore, the relationship between the data of two non-parametric groups was analyzed via the Mann-Whitney U test, while the Kruskal Wallis H test was employed when dealing with multiple group variables. Qualitative data was resolved using descriptive analysis.

Keywords
Primary School Teacher, Maths Teaching, Technology, Use of Technology

Abstract
Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarını belirlemek ve bu algıların çeşitli değişkenlere göre nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma desenlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim- öğretim yılında Aydın ili Efeler ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 299 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla Öksüz, Ak ve Uça (2009); tarafından geliştirilen 3 alt boyut ve 73 maddeden oluşan 5?li likert tipi “ilköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği (TKAÖ)” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarını derinleştirmek amacıyla 15 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) programı kullanılmıştır. Verilerin parametrik veya parametrik olmadığını belirlemek için verilere Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıştır. Test değerleri .05’ten küçük olduğu için parametrik olmayan test yöntemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla parametrik olmayan iki grup değişkenlerin aralarındaki ilişkiyi incelemek için veriler Mann-Whitney U testi ile birden fazla grup değişkenlerinde Kruskal Wallis H ile analiz edilmiştir. Nitel veriler betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir.

Keywords
Sınıf Öğretmeni, Matematik Öğretimi, Teknoloji, Teknoloji Kullanımı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri