Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A THEMATIC AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF APPLIED PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE (PCG) GRADUATE THESES
(UYGULAMAYA DAYALI PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIK LISANSÜSTÜ TEZLERININ TEMATIK VE METODOLOJIK OLARAK İNCELENMESI )

Author : Fulya TÜRK  , Ümmügülsüm CİHANGİROĞLU  
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 276-311


Summary
Psychological Counseling and Guidance (PCG) department is one of the departments that has gained popularity in our country in recent years in the field of educational sciences. When the almost sixty year story of psychological counseling and guidance in our country is examined, it is possible to state that the recognition of the field has been increasing every day. The objective of the current study was to examine the application based PCG graduate degree theses thematically and methodologically. The study was carried out using 268 graduate degree theses published in the YÖK National Thesis Center that are open to access. The thesis examination form developed by the researchers was developed for carrying out the thematic and methodological examination of the theses. Categorical analysis and frequency analysis techniques among the content analysis methods were used for data analysis. When the demographic results were examined, it can be stated that there was an increase in the number of application based theses starting from 2003, that the highest number of theses have been published in Ankara University and Dokuz Eylül University and that professor degree advisors prefer application based theses studies. It can be observed as a result of the thematic examination of the theses that 103 different topics have been studies in 268 theses. It was determined that “Family, marriage, family education” topics were studied in about 10% of the theses. This was followed respectively by “communication, empathy and social skill”, “Peer mediation, conflict resolution” and “vocational guidance, career counseling”.

Keywords
PCG graduate theses, thematic analysis, methodological analysis

Abstract
Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) bölümü, ülkemizde eğitim bilimleri alanında son yıllarda büyük rağbet gören bölümlerden biridir. PDR'nin ülkemizdeki yaklaşık altmış yıllık gelişim öyküsü incelendiğinde alanın tanınırlığının her geçen gün arttığını söylemek mümkündür. Bu araştırmanın amacı, uygulamaya dayalı PDR lisansüstü tezlerini tematik ve yöntemsel açıdan incelemektir. Araştırma YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan ve erişime açık olan, uygulamaya dayalı 268 lisansüstü tez üzerinden yürütülmüştür. Tezlerin tematik ve yöntemsel incelemesinin yapılması için araştırmacılar tarafından geliştirilen tez inceleme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi türlerinden kategorisel analiz ve frekans analizi teknikleri kullanılmıştır. Tezlerin künyesine ait bulgular incelendiğinde 2003 yılından itibaren uygulamaya dayalı tezlerin sayısında artış görüldüğü, en fazla tezin Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yayınlandığı ve profesör unvanlı danışmanların uygulamaya dayalı tez çalışmalarını daha çok tercih ettiği söylenebilir. Tezler tematik açıdan incelendiğinde 268 tezde, 103 konunun çalışıldığı görülmektedir. Tezlerin yaklaşık %10'unda “Aile, evlilik, aile eğitimi” üzerine çalışıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu konu alanını sırasıyla “iletişim, empati ve sosyal beceri”, “akran arabuluculuk, çatışma çözme” ve mesleki rehberlik, kariyer danışmanlığı” izlemektedir. Tezler yöntemsel açıdan incelendiğinde daha çok ön test son test kontrol gruplu gerçek deneysel modelin kullanıldığı, kişilerin deney ve kontrol gruplarına daha çok yansız atama yoluyla alındığı, daha çok ortaokul, lise ve lisans öğrencileriyle araştırmaların yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords
PDR lisansüstü tez çalışmaları, tematik inceleme, metodolojik inceleme

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri