Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


USING THE WEBLOG IN THE TURKISH WRITING SKILLS AS A FOREIGN LANGUAGE
(YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI )

Author : Hatice ALTUNKAYA  Dr. Ayşe ATEŞ, Yrd. Doç. Dr. Bahar DOĞAN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 366-393


Summary
The aim of this research is to determine the effect of writing skills training with weblog on the writing skills of B2 level students learning Turkish as a foreign language. The main problem of researching for this purpose is: Is there a meaningful difference between the writing skills of the students who are given the writing skills training with weblog and the writing skills of the students who are not given this training with weblog at B2 level? In the mixed-research design study, pre-test and post-test control group semi-experimental design was used for the quantitative part. In the qualitative part, opinions of students about differentiated teaching were taken. The study group consisted of 28 students at B2 level who learned Turkish at İnönü University Turkish Education Center in spring semester of 2016-2017 academic year. Quantitative data were analyzed by SPSS program and qualitative data were analyzed by descriptive analysis. As a result of the research, the weblog applied to the experimental group was found to be effective in improving the writing skills of the students. It was determined that the scores of the students in the experimental group were significantly different from the writing skill activities in the Yunus Emre Institute Turkish Instruction Set B2 Course Book and the writing skills scores of the students who were given writing education. The qualitative data of the research revealed that students found blogging fun and creative, and that students participating in the blog project would continue to write blogs later.

Keywords
Writing education, Turkish as a foreign language, Weblog

Abstract
Bu araştırmanın amacı, weblog ile yazma becerisi eğitiminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyi öğrencilerinin yazma becerilerine olan etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel problemi şöyledir: B2 düzeyinde weblog ile yazma becerisi eğitiminin verildiği öğrencilerin yazma becerileri ile bu eğitimin verilmediği öğrencilerin yazma becerileri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Karma araştırma desenli araştırmada nicel kısım için ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Nitel kısımda ise yapılan farklılaştırılmış öğretime ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Türkçe öğrenen B2 düzeyinde 28 öğrenci oluşturmuştur. Nicel verilerin analizi SPSS programı ile nitel verilerin analizi ise betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde deney grubuna uygulanan weblog ile uygulanan yazma eğitiminin öğrencilerin yazma becerisini geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin yazma becerisi puanlarının, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B2 Ders Kitabında yer alan yazma becerisi etkinlikleri ile yazma eğitimi verilen öğrencilerin yazma becerisi puanlarından anlamlı şekilde farklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri öğrencilerin blog kullanımını eğlenceli ve yaratıcı bulduklarını ve blog projesine katılan öğrencilerin daha sonra da blog yazmaya devam edeceğini belirttiklerini ortaya koymuştur.

Keywords
Yazma eğitimi, yabancı dil olarak Türkçe, Weblog

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri