Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF DEVELOPMENTAL LEVELS OF CHILDREN BETWEEN 0-6 YEARS AND THEIR MOTHER'S LIFE SATISFACTION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
(0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELIŞIM DÜZEYLERI ILE ANNELERININ YAŞAM DOYUMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI )

Author : Nimet GÜNEŞ  , Haktan DEMİRCİOĞLU  
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 672-716


Summary
Especially the first years are of great importance when evaluated developmentally. In order to be able to talk about functional and healthy progress in all developmental areas, the necessity of proper structuring of the opportunities offered to the child in the pre-school period is a priority. One of the elements that will ensure that children's developmental levels are at the desired level is their parents' own personality patterns. The answer to this question is the extent to which life satisfaction can be explained in this pattern. In this context, the aim of this research is to examine the developmental levels of children between 0-6 years and their life satisfaction in terms of various socio-demographic variables. The study was designed according to the relational screening model and it is a sample of 201 children between 0-6 years of age and their mothers who are registered to Akçalar and Işıktepe Family Health Centers of Nilüfer District of Bursa. Data from the study were obtained from the 'Life Satisfaction Scale', 'Ankara Development Screening Inventory' and 'Denver II Developmental Screening Test'. The McNemar test, Friedman test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, Multi-eyed Chi-square test, 2x2 Chi-square test and Pearson Correlation coefficient were used in the analysis phase of data analysis. As a result of there search, it is seen that there is a relation between the life satisfaction and the monthly average income situation and the perception of the mothers' spouse's interest in their children and the life satisfaction of the mothers.

Keywords
Pre-schoolage, developmentallevel, life satisfaction

Abstract
Gelişimsel olarak değerlendirildiğinde özellikle ilk yıllar büyük önem taşımaktadır. Tüm gelişim alanlarında işlevsel ve sağlıklı bir ilerlemeden söz edebilmek için okul öncesi dönemde çocuğa sunulan olanakların doğru yapılandırılmasının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Çocukların gelişim düzeylerinin istenilen seviyede olmasını sağlayacak unsurlardan biri de ebeveynlerinin kendi kişilik örüntüleridir. Bu örüntünün içerisinde yaşam doyumunun ne düzeyde açıklanabilir olduğu ise cevap aranabilecek sorular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı 0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeyleri ile annelerinin yaşam doyumlarının çeşitli sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmış olup, Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ve Işıktepe Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 0-6 yaş arasındaki 201 çocuk ve onların anneleri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’, ‘Ankara Gelişim Tarama Envanteri’ ve ‘Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nden elde edilmiştir. Verilerin analizi aşamasında ilgili parametreler göz önünde bulundurularak McNemar Testi, Friedman Testi, Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi, Çok Gözlü Ki-Kare Testi, 2x2 Ki-Kare Testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yaşam doyumu ile aylık ortalama gelir arasında yüksek gelire sahip anneler lehine; annelerin eşlerinin çocukları ile ilgilenmelerine ilişkin algıları ile yaşam doyumları arasında ise eşlerinin daha fazla ilgilendiğini ifade eden anneler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Keywords
Okul öncesi dönem, gelişim düzeyi, yaşam doyumu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri