TRİBÜN ŞİDDETİ; SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ KURAM VE KIRIKCAM TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR SENTEZ

TRIBUNE VIOLENCE: A SYNTHESIS IN THE CONTEXT OF SYMBOLIC INTERACTIONAL THEORY AND BROKEN WINDOW THEORY

TRİBÜN ŞİDDETİ; SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ KURAM VE KIRIKCAM TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR SENTEZ

 
Author : Murat ŞAKAR  , Ümran SARIKAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 433-447
DOI Number: :
Cite : Murat ŞAKAR , Ümran SARIKAN, (2023). TRİBÜN ŞİDDETİ; SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ KURAM VE KIRIKCAM TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR SENTEZ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 433-447. Doi: 10.35826/ijoess.3269.
    


Summary

Modern kapitalist toplumlarda spor taraftarlığı bireylerin ‘serbest zaman’ etkinliklerinin neredeyse büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Kendilerini bir gruba ait hissetmeleri bağlamında hem bireysel hem de toplumsal bir rolü bulunan spor taraftarlığı kavramı toplumsal bütünlüğün sağlanması adına da önemlidir. Diğer yandan spor taraftarlarının gerek sosyolojik gerek psikolojik gerekse zihinsel açıdan, kendilerine ait hissettikleri alanlar şiddet mekânlarına dönüşebilmektedir. Tam da bu nedenlerden dolayı bireyler serbest zamanlarında ötekileştirilen, ayrımcılığa maruz bırakılan sosyal bir ortamda kalabilmektedirler. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın amacı ‘‘Kırık Cam Teorisi ve Sembolik Etkileşim Kuramı’’ bağlamında spor taraftarlarında şiddet olaylarını sosyolojik boyutlarıyla analiz etmek ve tribünde var olan şiddet olaylarının bireysel ve toplumsal boyutlarının incelenmesidir.  Araştırma, literatürün imkân dâhilinde taranıp elde edilen verilerin birbiri ile ilişkilendirilmesi sonucunda sistematik bir derleme çalışması olarak yürütülmüştür. Tribünde yaşanan saldırganlık ve şiddet eylemlerinin anlaşılması adına Kırık Cam Teorisi, toplumsal alanda belirli bir düzensizliğin bireyler tarafından hemen fark edileceğini ve o düzensizliğe ilişkin yaptırımların olmaması hâlinde bireylerin eylemlerine devam edeceğini vurgulamaktadır. Sembolik Etkileşim Kuramı ise, bireylerin eylemleri ile birbiriyle ilişki ağı kurduğunu ve somboller aracılığıyla birbirlerini etkilediklerini ifade etmektedir. Tam da bu noktada trübünde olan herhangi bir şiddet söylemi ya da eylemini fark eden birey(ler) zihinsel olarak sistemin bir açığını bulduğunu düşünerek düzensizliğe hizmet eden davranışlar sergileyebilmekte ve bu düzensizlik boyutu diğer grupları da etkileyebilmektedir. Tüm bu nedenler zincirininin devam etmemesi için, şiddet sorunsalının boyunun belirlenebilmesi ve nedenlerinin tespit edilip çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Araştırma, bu doğrultuda, analitik metot ve yorumsamacı yaklaşım kullanılarak yürütülmüştür. Detaylı literatür incelemesi neticesinde, elde ettiğimiz sonuçlara baktığımız zaman Kırık Cam Teorisinin sporda şiddetin kaynağına ve ne olduğuna dair yanıtlar verebildiği gözlemlenmektedir ve aynı zamanda Sembolik Etkileşim Kuramı ile birlikte ele alındığında toplumsal alanda düzen ve istikrarın sağlanmasında yardımcı olabileceği düşünülmektedir.Keywords

Kırık cam, sembolik etkileşim, spor, tribün ve şiddet.Abstract

In modern capitalist societies, sports fandom constitutes almost a large part of individuals' 'free time' activities. The concept of sports support, which has both an individual and a social role in the context of feeling that they belong to a group, is also important in terms of ensuring social integrity. On the other hand, the areas that sports fans feel belong to, both sociologically, psychologically and mentally, can turn into places of violence. For exactly these reasons, individuals can stay in a social environment where they are marginalized and discriminated against in their free time. In line with this information, the aim of the research is to analyze the violence events in sports fans with their sociological dimensions in the context of "Broken Window Theory and Symbolic Interaction Theory" and to examine the individual and social dimensions of violence in the stands. The research was carried out as a systematic compilation study as a result of scanning the literature and associating the obtained data with each other. In order to understand the acts of aggression and violence in the tribune, the Broken Window Theory emphasizes that a certain disorder in the social sphere will be immediately noticed by individuals and that individuals will continue their actions in the absence of sanctions regarding that disorder. Symbolic Interaction Theory, on the other hand, states that individuals establish a relationship network with each other through their actions and affect each other through sombols. At this very point, the individual(s) who notice any violent speech or act in the tribune can mentally display behaviors that serve the disorder, thinking that they have found a flaw in the system, and this dimension of disorder can affect other groups as well. In order to prevent the continuation of all these chains of reasons, the size of the problem of violence should be determined and the reasons should be determined and resolved. In this direction, the research was carried out using the analytical method and the hermeneutic approach. As a result of a detailed literature review, when we look at the results we have obtained, it is observed that the Broken Window Theory can give answers about the source of violence in sports and what it is, and at the same time, it is thought that when taken together with the Symbolic Interaction Theory, it can help in ensuring order and stability in the social field.Keywords

Broken windows, symbolic interaction, sports, tribune and violence.