SECONDARY SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ON SAVINGS

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TASARRUFA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SECONDARY SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ON SAVINGS

 
Author : Ceren Utkugün    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 118-135
DOI Number: :
Cite : Ceren Utkugün , (2023). SECONDARY SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ON SAVINGS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 118-135. Doi: 10.35826/ijoess.2986.
    


Summary

It is important to reveal the views of secondary school students on the value of savings in order for the content of social studies education to prevent wastage to be successful. In this context, the aim of the research is; The aim of this study is to examine the opinions of secondary school students about the savings value. In the study, which was designed in the basic qualitative research design, the participants were determined according to the purposive sampling method. The study group consisted of 135 secondary school students studying in 3 different secondary schools in Afyonkarahisar city center in the spring semester of the 2019-2020 academic year. The research data were collected with an open-ended questionnaire prepared by the researcher by taking expert opinions. In the first part of the questionnaire, there are questions describing the gender, class level, educational status of the parents, the number of people working in the family, the ways of saving used in the family and the sources of information about saving. The second part consists of 4 questions prepared in order to reveal the opinions of the students about the savings value. Descriptive analysis was used in the analysis of the research data, and the themes and codes created in order to ensure reliability in the analysis process were presented to the opinion of the field expert and consistency analysis was carried out. The data obtained as a result of the analyzes were tabulated and presented with frequencies and supported by direct quotations. As a result of the research; they explained saving with the concepts of not wasting water-electricity-bread/food, not spending unnecessary money, using it sufficiently and consciously, being sensitive, sharing the surplus, not harming the nature, family and habit. Students who think that resources such as water, electricity, money and food that they use most in their daily lives should be saved, in order for people to save; They made suggestions such as resources could be depleted, they should use water and electricity sparingly, life would be easier, they should not waste food, and they should contribute to the country's economy and family budget.Keywords

Savings, secondary school, secondary school student, values education.Abstract

Ortaokul öğrencilerinin tasarruf değerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak sosyal bilgiler eğitiminin israfı önlemeye yönelik içeriğinin başarıya ulaşabilmesi için önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin tasarruf değerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Temel nitel araştırma deseninde tasarlanan çalışmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Afyonkarahisar il merkezinde 3 farklı ortaokulda okumakta olan 135 ortaokul öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu anket ile toplanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcı öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve babanın öğrenim durumu, ailede çalışan kişi sayısı, ailede kullanılan tasarruf yolları ve tasarrufla ilgili bilgi edinme kaynaklarını betimleyen sorular bulunmaktadır. İkinci bölüm ise öğrencilerin tasarruf değerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan 4 sorudan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmış, analiz sürecinde güvenirliği sağlamak için oluşturulan temalar ve kodlar alan uzmanı görüşüne sunularak tutarlılık incelemesi yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen veriler tablolaştırılarak frekanslarla sunulmuş, doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda; su-elektrik-ekmek/gıda israfı yapmamak, gereksiz para harcamamak, yeterince ve bilinçli kullanmak, duyarlı olmak, fazla olanı paylaşmak, doğaya zarar vermemek, aile, alışkanlık kavramları ile tasarrufu açıklamışlardır. Gündelik hayatlarında en çok kullandıkları su, elektrik, para, gıda gibi kaynaklardan tasarruf edilmesi gerektiğini düşünen öğrenciler insanların tasarruf yapmaları için; kaynakların tükenebileceği, suyu ve elektriği tasarruflu kullanmaları, hayatın kolaylaşacağı, gıda israfı yapmamaları, ülke ekonomisi ve aile bütçesine katkıda bulunmaları gibi önerilerde bulunmuşlardır.Keywords

Tasarruf, ortaokul, ortaokul öğrencisi, değerler eğitimi.