AN INNOVATIVE AND CONTEMPORARY MODEL: ARTICLE-BASED BOOK READING TECHNIQUE (ABBRT)

YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ BİR BECERİ MODELİ: MAKALE ESASLI KİTAP OKUMA TEKNİĞİ (MEKOT)

AN INNOVATIVE AND CONTEMPORARY MODEL: ARTICLE-BASED BOOK READING TECHNIQUE (ABBRT)

 
Author : Ekrem YALÇIN  , Pınar AYYILDIZ; Gökhan KINALI; Ahmet Zeki ŞENGİL  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 84-95
DOI Number: :
Cite : Ekrem YALÇIN , Pınar AYYILDIZ; Gökhan KINALI; Ahmet Zeki ŞENGİL, (2024). AN INNOVATIVE AND CONTEMPORARY MODEL: ARTICLE-BASED BOOK READING TECHNIQUE (ABBRT). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 84-95. Doi: 10.35826/ijoess.4447.
    


Summary

Reading plays a critical role in the process of acquiring knowledge, developing thinking skills and cultural enrichment. Books have been a means of transmitting humanity's knowledge, experiences and art for many years. However, in recent years, digitalisation and the widespread use of short texts have had a negative impact on regular book reading habits. Article reading has become a critical skill in today's rapidly changing information age. Articles provide in-depth information on specific topics and offer the opportunity to follow current research. Individuals who regularly read articles improve their ability to access and analyse information faster. Individuals who have the habit of reading articles regularly usually read faster and can access more comprehensive information. These skills also positively affect the process of reading books. Articles facilitate comprehension and increase reading speed by summarising complex topics. Thus, individuals who have the habit of reading articles tend to practise reading books in more depth. Regular article reading supports mental development and increases cognitive flexibility. Articles often deal with controversial topics and introduce readers to different perspectives. This strengthens critical thinking skills and increases readers' ability to form their own opinions. Therefore, individuals who read articles regularly adopt a more analytical and reflective approach to the process of reading books. In this article, the effect of regular article reading on book reading is analysed and a new theoretical model is developed. MEKOT (article-based book reading technique) is a concept designed to support users in reading, understanding and comprehending more than one book or source at the same time, developed for those who have the habit of reading print books, those who do academic reading and studies, and those who want to gain the habit of reading books. MEKOT consists of different modules, each of which will encourage users to read books, track their reading habits and recommend books of interest.Keywords

Article-based book reading, skill development, model proposal.Abstract

Okuma, insanların bilgi edinme, düşünme yeteneklerini geliştirme ve kültürel açıdan zenginleşme sürecinde kritik bir rol oynar. Kitaplar, yıllardır insanlığın bilgi birikimini, deneyimlerini ve sanatını aktarma aracı olmuştur. Ancak, son yıllarda dijitalleşmenin ve kısa metinlerin yaygınlaşmasının, düzenli kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediği görülmektedir. Makale okuma, günümüzde hızla değişen bilgi çağında kritik bir beceri haline gelmiştir. Makaleler, spesifik konular hakkında derinlemesine bilgi sağlar ve güncel araştırmaları takip etme imkanı sunar. Düzenli makale okuyan bireyler, bilgiye daha hızlı erişme ve analiz etme yeteneklerini geliştirirler. Düzenli makale okuma alışkanlığı olan bireyler, genellikle daha hızlı okur ve daha kapsamlı bilgiye erişebilirler. Bu beceriler, kitap okuma sürecini de olumlu yönde etkiler. Makaleler, karmaşık konuları özetleyerek anlamayı kolaylaştırır ve okuma hızını artırır. Böylece, makale okuma alışkanlığı olan bireyler, daha derinlemesine kitap okuma pratiği yapma eğilimindedirler. Düzenli makale okuma, zihinsel gelişimi destekler ve bilişsel esnekliği artırır. Makaleler genellikle tartışmalı konuları ele alır ve okuyucuları farklı perspektiflerle tanıştırır. Bu, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirir ve okuyucuların kendi fikirlerini oluşturma yeteneklerini artırır. Bu nedenle, düzenli makale okuyan bireyler, kitap okuma sürecinde daha analitik ve derinlemesine düşünen bir yaklaşım benimserler. Bu makalede, düzenli makale okumanın kitap okumaya etkisi incelenmiş ve teorik açıdan yeni bir model geliştirilmiştir. MEKOT (makale esaslı kitap okuma tekniği), baskı kitap okuma alışkanlığı olanlara, akademik okuma ve çalışmalar yapanlar ve kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere yönelik geliştirilen, birden fazla kitabı ya da kaynağı aynı anda okuma, anlama ve kavrama konusunda kullanıcılara destek vermek amacıyla tasarlanmış bir konsepttir. MEKOT, her biri kullanıcıların kitap okumasını teşvik edecek, okuma alışkanlıklarını takip edecek ve ilgi alanına uygun kitap tavsiye edecek farklı modüllerden oluşmaktadır.Keywords

Makale esaslı kitap okuma, beceri gelişimi, model önerisi.