THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY WITH DIGITAL ADDICTION AND OBESITY IN CHILDREN

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTEYE KARŞI TUTUMUN DİJİTAL BAĞIMLILIK VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY WITH DIGITAL ADDICTION AND OBESITY IN CHILDREN

 
Author : Muhammed Ömer Eren    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 157-173
DOI Number: :
Cite : Muhammed Ömer Eren , (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY WITH DIGITAL ADDICTION AND OBESITY IN CHILDREN . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 157-173. Doi: 10.35826/ijoess.4427.
    


Summary

This research was conducted to examine the attitude towards physical activity in children in terms of some variables, as well as its effect on its relationship with digital addiction and obesity. 369 individuals aged 10-14 with different demographic characteristics and attending face-to-face secondary school education participated in the research. In the first part of the research, the personal information form developed by the researcher, in the second part, the Digital Addiction Scale for Children (CDDS) developed by Hawi et al. (2019) and adapted into Turkish by Kaçmaz et al. (2023) to determine the participants' digital addiction levels, and in the third part, It consists of the Physical Activity Attitude Scale in Children and Adolescents (ÇGFATÖ), developed by Simonton et al. (2021) and adapted into Turkish by Uyhan et al. (2023). In this study, data was analyzed using the IBM SPSS 22.0 program and calculations such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Cronbach alpha were made. The suitability of the data for normal distribution was examined with the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. As a result of the analysis, it was determined that the data did not show a normal distribution. As a result, Mann-Whitney U test was used for variables with two levels, and Kruskal-Wallis H and Spearman Correlation analysis was used for variables with three or more levels. Physical activity attitude level in children and young people and gender, age, grade level, active athlete, body mass index, number of digital tools, social media account variables, physical activity attitude scale score averages and digital addiction scale score averages and body mass index in children and young people. In the Spearman correlation analysis conducted between the score average variable, there was no statistically significant relationship (p>0.05); It was concluded that there was a statistically significant difference between the digital addiction scale score averages and the variables of gender, age, grade level, social media account, and number of digital tools (p<0.05). As a result of the research, it was concluded that especially the level of digital addiction created significant differences according to the demographic characteristics of the participants, but the average levels of attitude towards physical activity and digital addiction in children were not related to their obesity status.Keywords

Child, obesity, physical activity, digital addiction.Abstract

Bu araştırma çocuklarda fiziksel aktiviteye karşı tutumun dijital bağımlılık ve obezite ile ilişkisine etkisi ile birlikte bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 10-14 yaş durumunda bulunan farklı demografik özelliklere sahip ortaokul eğitimine yüz yüze devam eden 369 birey katılmıştır. Araştırmada ilk bölüm araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, ikinci bölümde katılımcıların dijital bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Hawi ve arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen, Kaçmaz ve arkadaşları (2023) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeği (ÇDBÖ), üçüncü bölümde ise Simonton ve arkadaşları (2021) tarafından geliştirilen, Uyhan ve arkadaşları (2023) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Çocuk ve Gençlerde Fiziksel Aktivite Tutum Ölçeğinden (ÇGFATÖ) oluşmaktadır. IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak verilerin analizi yapıldığı bu çalışmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Cronbach alpha gibi hesaplamalar yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bunun sonucunda düzey sayısı iki olan değişkenler için Mann-Whitney U testi, düzey sayısı üç ve daha fazla olan değişkenler için Kruskal-Wallis H ile Spearman Korelasyonu analizi kullanılmıştır. Çocuk ve gençlerde fiziksel aktivite tutum düzeyi ile cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, aktif sporcu, beden kitle indeksi, dijital araç sayısı, sosyal medya hesabı değişkenleri ayrıca çocuk ve gençlerde fiziksel aktivite tutum ölçeği puan ortalamaları ve dijital bağımlılık ölçeği puan ortalamaları ile beden kitle indeksi puan ortalaması değişkeni arasında yapılan spearman korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı (p>0.05); dijital bağımlılık ölçeği puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, sosyal medya hesabı, dijital araç sayısı değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır (p<0.05). Araştırmanın sonucunda özellikle dijital bağımlılık düzeyinin katılımcıların demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar oluşturduğu ancak çocuklarda fiziksel aktiviteye karşı tutum ve dijital bağımlılık ortalama düzeylerinin obezite durumları ile bir ilişki içinde olmadığı sonucuna varılmıştır..Keywords

Çocuk, obezite, fiziksel aktivite, dijital bağımlılık.