EĞİTİM DİPLOMASİSİ EKOSİSTEMİNDE EĞİTİM MÜŞAVİRLERİNİN ROLÜ

THE ROLE OF EDUCATION COUNSELLORS IN THE ECOSYSTEM OF EDUCATION DIPLOMACY

EĞİTİM DİPLOMASİSİ EKOSİSTEMİNDE EĞİTİM MÜŞAVİRLERİNİN ROLÜ

 
Author : Recep Şehitoğlu    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 314-331
DOI Number: :
Cite : Recep Şehitoğlu , (2024). EĞİTİM DİPLOMASİSİ EKOSİSTEMİNDE EĞİTİM MÜŞAVİRLERİNİN ROLÜ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 314-331. Doi: 10.35826/ijoess.4426.
    


Summary

Apart from the diplomats of the ministries of foreign affairs, states carry out educational diplomacy, which is an application area of public diplomacy, which is considered the public-facing version of diplomacy, through other official and non-official institutions. This study analyses the Education Counsellors’ Offices of the Ministry of National Education, which are among the official institutions, and the Education Counsellors working in senior positions in the counsellors’ offices. Education Counsellors’ Offices, which assume responsibility for overseas education activities, also undertake tasks such as recruiting international students within the scope of incoming students and providing professional public support at almost every stage to students who go to the country with state scholarships or individual efforts. It is known that education diplomacy, which is accepted as a soft power parameter and therefore its outputs are known to be received in the long term, establishes stronger ties. This study analyses the relationship between education and diplomacy. The study aims to reveal to what extent education diplomacy is important in the fields of duty and responsibility of Education Counsellors, who are essentially associated with diplomacy and accepted as an actor. To serve the purpose of the study, literature review and content analysis methods were preferred and the study was written within this framework. In this context, first of all, it was noted that the diplomacy dimension of education is of great importance within the duties and responsibilities of Education Counsellors in the perspective of diplomacy and education and that educational diplomacy opens a different window in inter-state relations. In the study, the roles of Education Counsellors’ Offices and Education Counsellors, who are not very visible but make valuable contributions to education diplomacy, are discussed and finally, it is aimed to contribute to the literature by recommending the establishment of an academy that will ensure that Counsellors as practitioners of education diplomacy are conscious of education diplomacy.Keywords

Education diplomacy, international relations, education counselors, education counselors’ offices, education abroad.Abstract

Devletler, dışişleri bakanlıklarının diplomatları dışında farklı resmi ve resmi olmayan kurumlar aracılığıyla da diplomasinin halka dönük versiyonu olarak kabul edilen kamu diplomasisine ait bir uygulama alanı olan eğitim diplomasisi faaliyetleri icra etmektedirler. Bu çalışma resmi kurumlar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yurtdışı teşkilatlarında diplomatik misyon yüklenen Eğitim Müşavirliklerini ve müşavirliklerde görev alan üst düzey pozisyonda çalışan Eğitim Müşavirlerini analiz etmektedir. Yurtdışı eğitim faaliyetlerine dair sorumluluk üstlenen Eğitim Müşavirlikleri, aynı zamanda ülkeye gelen öğrenci kapsamında uluslararası öğrenci temini, giden öğrenci kapsamında da devlet bursu ya da münferit çabalarıyla giden öğrencilere hemen her aşamada profesyonel kamu desteği sunmak gibi görevler üstlenirler. Bir yumuşak güç parametresi olarak kabul edilen ve bu nedenle çıktılarının uzun vadede alındığı bilinen eğitim diplomasisinin daha sağlam bağlar kurduğu bilinmektedir. Bu çalışmada eğitim ile diplomasi ilişkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı esasen diplomasi ile ilişkilendirilen ve bir aktör olarak kabul edilen Eğitim Müşavirlerinin görev ve sorumluluk alanlarında eğitim diplomasisinin ne boyutta önemli olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmanın amacına hizmet etmek üzere literatür taraması ve içerik analizi yöntemleri tercih edilmiş ve bu çerçevede çalışma kaleme alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle diplomasi ve eğitim perspektifinde Eğitim Müşavirlerinin görev ve sorumluluk alanları içerisinde eğitimin diplomasi boyutu büyük önem taşımakla birlikte devletler arası ilişkilerde eğitim diplomasisinin farklı bir pencere açtığı kaydedilmiştir. Çalışmada, pek de göz önünde olmayan ve fakat eğitim diplomasisine değerli katkılarda bulunan Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Müşavirlerinin rolleri tartışılmış ve nihayetinde eğitim diplomasisinin uygulayıcıları olarak Müşavirlerin eğitim diplomasisi bilinçli olmalarını sağlayacak bir akademi kurulması tavsiye edilerek literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır.Keywords

Eğitim diplomasisi, uluslararası ilişkiler, eğitim müşavirleri, eğitim müşavirlikleri, yurtdışı eğitim.