PRELIMINARY INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOLS FOR PLANT AWARENESS: A REVIEW STUDY

BİTKİ FARKINDALIĞINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEBİLECEK ÖLÇME ARAÇLARINA YÖNELİK ÖN BİLGİ: DERLEME ARAŞTIRMASI

PRELIMINARY INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOLS FOR PLANT AWARENESS: A REVIEW STUDY

 
Author : Gamze Mercan  , Sena Seçil Akpınarlı, Pınar Köseoğlu  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 210-222
DOI Number: :
Cite : Gamze Mercan , Sena Seçil Akpınarlı, Pınar Köseoğlu, (2024). PRELIMINARY INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOLS FOR PLANT AWARENESS: A REVIEW STUDY . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 210-222. Doi: 10.35826/ijoess.4418.
    


Summary

Bitkiler yeryüzünde yaşam için büyük bir öneme sahip olmasına rağmen genellikle göz ardı edilmektedir.Bu göz ardı edilme olgusuna bitki körlüğü (bitki türlerini görmezden gelmek için insan eğilimi olan bilişsel önyargı şekli) adı verilmekte olup, öğrencilerin dinlendikleri zamanları, doğa yerine modern medya ile geçirmeyi tercih ettikleri için zamanla artmıştır. "Bitki Körlüğü", bireylerin bitki çeşitliliğini tanımlamada ve değerlendirmede gösterdiği yetersizlikleri tanımlayan bir kavramdır. Buna göre fotosentezin kritik bileşenleri olan bitkilerin ekosistemlerdeki merkezi rolü göz önüne alındığında özellikle biyoloji eğitiminde önemli bir eksikliği göz önüne koymaktadır. Ancak, öğrencilerin bitki bilincini kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek için mevcut pedagojik araçlar yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmada, bitki bilincini dört ana boyutta – bitkilerin görsel algısı, bitkilerin sınıflandırılması, temel bitki bilgisi ve bitkilere yönelik tutumlar olacak şekilde ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, biyoloji eğitiminde "bitki körlüğü"nü aşmak için önerilen yeni pedagojik yaklaşımlar ve değerlendirme stratejilerine ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords

Bitki farkındalığı, bitki körlüğü, ölçme aracıAbstract

Despite plants being of great importance for life on Earth, they are often overlooked. This oversight, known as "plant blindness" (a cognitive bias where people tend to ignore plant species), has increased over time as students prefer spending their leisure time with modern media rather than nature. "Plant blindness" describes the inadequacies of individuals in identifying and appreciating plant diversity, highlighting a significant gap in biology education, especially considering the central role of plants, critical components of photosynthesis, in ecosystems. However, current pedagogical tools fall short in comprehensively evaluating students' plant awareness. The purpose of this research is to develop new pedagogical approaches and assessment strategies to overcome the phenomenon of "plant blindness" in the field of education. Plant blindness encapsulates the deficiencies in individuals' abilities to recognize and evaluate plant diversity, exposing a notable deficiency in biology education. The focus of the research is to enhance students' knowledge and awareness of plants, thereby making them more sensitive and conscious individuals towards nature. The research aims to examine plant consciousness in four main dimensions: visual perception of plants, classification of plants, basic plant knowledge, and attitudes towards plants. The findings of this research are expected to shed light on new pedagogical approaches and assessment strategies proposed to overcome "plant blindness" in biology education. Additionally, the research aims to encourage students to better understand nature and the critical roles plants play in ecosystems, motivating them to take environmental responsibility. Moreover, it aims to provide biology teachers and educators with information and tools to enrich their lesson plans and teaching methods. This study will be an important step in the fight against plant blindness and will enhance future generations' respect and awareness of biological diversity.Keywords

Plant awareness, plant blindness,measurement tool, measurement tools.