SELF-DETERMINATION OF YOUTH WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY: A STUDY ON TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES

HAFİF ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLERDE SELF-DETERMİNASYON: EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SELF-DETERMINATION OF YOUTH WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY: A STUDY ON TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES

 
Author : Güntülü Tercanlı Metin  , Kasım Karataş  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 614-649
DOI Number: :
Cite : Güntülü Tercanlı Metin , Kasım Karataş, (2024). SELF-DETERMINATION OF YOUTH WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY: A STUDY ON TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 614-649. Doi: 10.35826/ijoess.4414.
    


Summary

Self-determination, which is generally defined in the field of disability as the right of individuals to have control over their lives and a combination of knowledge, skills and beliefs required to exercise this right, has an important role in the personal, social, employment and academic attainments of individuals with intellectual disabilities. This study aims to address this issue, which has just begun to take place in the literature of our country, from the perspective of special education teachers working in special education vocational schools and to reveal the knowledge, views and practices of them regarding the self-determination of young people with mild intellectual disabilities. The study was designed with qualitative research method based on phenomenological approach. Semi-structured interviews were conducted with 13 special education teachers in five different special education vocational schools in Istanbul. The data were analyzed using MAXQDA 2020 qualitative data analysis program, and coded and categorized under the themes of Knowledge on Self-determination, Views on Self-determination, and Views on School and Self-determination. As a result of the analysis, it was found that most of the special education teachers are not familiar with the concept of self-determination and the majority of the their students having mild intellectual disability do not have enough self-determination skills and opportunities. In addition, it is seen that there are individual, familial and socio-political barriers to the self-determination of young people with mild intellectual disabilities and the educational practices in special education vocational schools do not sufficiently support the self-determination of young people. In line with these findings, recommendations for service areas including education, research, interventions and policies for youth with intellectual disabilities are presented.Keywords

Self-determination, youth with mild intellectual disability, special educationAbstract

Engellilik çalışmaları alanında genel anlamıyla bireylerin yaşamları üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve bu hakkı kullanabilmeleri için gereken bilgi, beceri ve inançların bir bileşimi olarak tanımlanan self- determinasyon, zihinsel engelli bireylerin kişisel, sosyal, mesleki ve akademik yaşamları açısından önemli bir role sahiptir. Bu çalışma ülkemiz alan yazınında henüz yer almaya başlayan bu konuyu özel eğitim öğretmenlerinin gözünden ele almayı, özel eğitim meslek okullarında görev yapan öğretmenlerin hafif düzeyde zihinsel engelli gençlerin self-determinasyonuna ilişkin bilgi, görüş ve uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, fenomenolojik yaklaşıma dayalı nitel araştırma yöntemi ile tasarlanmıştır. İstanbul ilindeki beş farklı özel eğitim okulunda görev yapan 13 özel eğitim öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Veriler, MAXQDA 2020 nitel veri analizi programı kullanılarak, tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiş; Self-determinasyona İlişkin Bilgi, Self-determinasyona İlişkin Görüşler ve Okul ve Self-determinasyona İlişkin Görüşler temaları altında kodlanmış ve kategorilendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, çalışmanın yürütüldüğü özel eğitim meslek okullarındaki özel eğitim öğretmenlerinin çoğunun self-determinasyon kavramına dair bilgi sahibi olmadığı ve bu okullarda eğitim alan hafif zihinsel engelli gençlerin büyük çoğunluğunun self-determinasyon hakkına, olanaklarına ve becerilerine sahip olmadığı görülmüştür. Ayrıca hafif zihinsel engelli gençlerin self-determinasyonu önünde bireysel, ailesel ve sosyo-politik engeller olduğu; özel eğitim meslek okullarındaki eğitim-öğretim uygulamalarının da gençlerin self-determinasyonunu yeterince desteklemiyor olduğu görülmektedir. Bu bulgular doğrultusuna, zihinsel engelli gençlere yönelik eğitim de dahil hizmet alanlarına, araştırmalara, müdahale ve politikalara yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

Self-determinasyon, hafif zihinsel engelli gençler, özel eğitim