THE MEDIATOR ROLE OF THEIR ATTITUDES TOWARDS CHILD RIGHTS IN THE EFFECT OF THE LEADERSHIP POWERS PREFERRED BY CLASSROOM TEACHERS ON THEIR DISCIPLINARY APPROACHES.

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ LİDERLİK GÜÇLERİNİN DİSİPLİN YAKLAŞIMLARINA OLAN ETKİSİNDE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ARACI ROLÜ

THE MEDIATOR ROLE OF THEIR ATTITUDES TOWARDS CHILD RIGHTS IN THE EFFECT OF THE LEADERSHIP POWERS PREFERRED BY CLASSROOM TEACHERS ON THEIR DISCIPLINARY APPROACHES.

 
Author : Osman DALAMAN  , Abdül Samet ÇINAR, Sevgi ÇINAR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1536-1556
DOI Number: :
Cite : Osman DALAMAN , Abdül Samet ÇINAR, Sevgi ÇINAR, (2023). THE MEDIATOR ROLE OF THEIR ATTITUDES TOWARDS CHILD RIGHTS IN THE EFFECT OF THE LEADERSHIP POWERS PREFERRED BY CLASSROOM TEACHERS ON THEIR DISCIPLINARY APPROACHES. . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1536-1556. Doi: 10.35826/ijoess.4407.
    


Summary

This study aimed to examine the mediating role of teachers’ attitudes towards children’s rights in the relationship between the leadership strengths preferred by classroom teachers and their disciplinary approaches. The study group consists of 453 classroom teachers working in primary schools in Niğde province. Personal Information Form, Classroom Teacher Leadership Scale, Classroom Discipline Models Scale and Child Rights Attitude Scale were used as data collection tools. Data were analyzed with SPSS and AMOS statistical packages. As a result of the correlation analyses, it was found that there were significant relationships between all variables included in the research, except for two sub-dimensions. In the findings obtained from the path analysis, it was concluded that classroom teachers’ preference for leadership power was in favor of analogous leadership power and expert leadership power, and their attitudes towards children’s rights had a mediating role in the impact of their disciplinary approaches, and their preference for leadership power in favor of rewarding leadership power and coercive leadership power, which they adopted, It was concluded that attitudes towards children’s rights did not have a mediating role in its effect on disciplinary approaches. The results of the research were discussed in the light of theoretical explanations and similar research in the literature.Keywords

Discipline, leadership, children’s rightsAbstract

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri liderlik güçleri ile disiplin yaklaşımları arasındaki ilişkide öğretmenlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Niğde ilindeki ilkokullarda görev yapmakta olan 453 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sınıf İçi Öğretmen Liderlik Ölçeği, Sınıfta Disiplin Modelleri Ölçeği ve Çocuk Hakları Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS ve AMOS istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Korelasyon analizlerinin sonucunda, iki alt boyut haricinde araştırmada yer alan tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Yol analizinden elde edilen bulgularda ise sınıf öğretmenlerinin liderlik gücü tercihini benzeşim liderlik gücü ve uzman liderlik gücünden yana kullanmalarının, benimsedikleri disiplin yaklaşımlarına olan etkisinde çocuk haklarına yönelik tutumlarının aracı rolünün olduğu sonucuna ulaşılmış olup liderlik gücü tercihini ödüllendirici liderlik gücü ve zorlayıcı liderlik gücünden yana kullanmalarının, benimsedikleri disiplin yaklaşımlarına olan etkisinde çocuk haklarına yönelik tutumlarının aracı rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları alan yazındaki teorik açıklamaların ve benzer araştırmaların ışığında tartışılmıştır.Keywords

Disiplin, liderlik, çocuk hakları