LİSE GİRİŞ SİSTEMİ SINAVLARI (LGS) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON HIGH SCHOOL ENTRANCE SYSTEM (HSES-LGS) EXAMS

LİSE GİRİŞ SİSTEMİ SINAVLARI (LGS) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Author : Kamil Poyraz  , Muammer ERGÜN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1517-1535
DOI Number: :
Cite : Kamil Poyraz , Muammer ERGÜN, (2023). LİSE GİRİŞ SİSTEMİ SINAVLARI (LGS) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1517-1535. Doi: 10.35826/ijoess.4403.
    


Summary

This study examines the exam system that was introduced in 2018 and is currently being implemented in the High School Entrance System in Türkiye. This last exam system applied in the entrance to high schools has been put into practice in an ambitious way. In addition, this study examines the high school entrance exams in Türkiye from a historical perspective and examines the practices up to the present day. Similarly, the practices in some countries regarding the transition to high schools are also included. The sample consists of five years of retrospective data obtained from the archive of the exam results of the students of a secondary school in the Western Black Sea region The sample consists of 742 students. Multiple linear regression analysis was performed based on the number of correct answers from different tests that these students answered in the exam. The purpose of this study is to test whether the number of correct answers given to multiple-choice test questions from different fields predicts the number of correct answers given to Turkish test questions. A hierarchical model was used in these analyses. First of all, multiple linear regression assumptions were tested and after it was confirmed that the data met these assumptions, the analyses were started. In these analyses conducted with the hierarchical model, five models were created. All of these five models were found to have the power to statistically predict the correct answers in the Turkish test. In addition, it was found that the number of questions answered correctly in the test of numerical courses as well as verbal courses predicted the number of correct answers in the Turkish test. These findings can be seen as an indication that the question styles asked in the tests, that is, the questions prepared for understanding, are compatible with each other throughout the test.Keywords

Predicting success, High school entrance process, Turkish course success.Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de Liselere Geçiş Sisteminde 2018 tarihinde uygulamaya koyulan ve şu anda da uygulanmakta olan sınav sistemi incelenmiştir. Liselere geçişte uygulanan bu son sınav sistemi iddialı bir şekilde uygulamaya koyulmuştur. Ayrıca bu çalışmada Türkiye’deki liselere geçiş sınavlarına tarihsel bir perspektiften bakılarak günümüze kadar gelen uygulamalar incelenmiştir. Benzer şekilde liselere geçi ile ilgili olarak bazı ülkelerdeki uygulamalara da yer verilmiştir. Örneklem Batı Karadeniz bölgesindeki bir ortaokulun öğrencilerinin girmiş oldukları sınav sonuçlarının arşivinden elde edilen geçmişe dönük beş yıllık verilerden oluşmaktadır Örneklem 742 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin sınavda cevapladıkları farklı testlerden doğru sayıları temel alınarak Çoklu doğrusal regresyon anali yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı farklı alanlara ait çoktan seçmeli test sorularına verilen doğru cevapların sayısının Türkçe dersi test sorularına verilen doğru cevap sayılarını yordayıp yordamadığını test etmektir. Bu analizlerde hiyerarşik model kullanılmıştır. Öncelikle çoklu doğrusal regresyon varsayımları test edilmiş ve verilerin bu varsayımları karşıladığı doğrulandıktan sonra analizlere geçilmiştir. Hiyerarşik modelle yapılan bu analizlerde beş model oluşturulmuştur. Oluşturulan bu beş modelin de Türkçe testindeki doğru cevapları istatistiksel olarak yordama gücüne sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte sözel derslerin yanında sayısal derslerin testinde doğru cevaplanan soru sayılarının da Türkçe testindeki doğru cevap sayıların yordadığı bulunmuştur. Bu bulgular testlerde sorulan soru tarzlarının yani anlamaya yönelik hazırlanan soruların testin genelinde birbirleriyle uyumlu olduğunun göstergesi olarak görülebilir.Keywords

Başarıyı yordama, Liselere giriş süreci, Türkçe dersi başarısı.