SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

HISTORICAL LITERACY SKILLS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

 
Author : Hüseyin OZAN  , İskender DAŞDEMİR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1502-1516
DOI Number: :
Cite : Hüseyin OZAN , İskender DAŞDEMİR, (2023). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1502-1516. Doi: 10.35826/ijoess.4401.
    


Summary

İnsanlık tarihsel süreçte varoluşunu, tarihi anlamlandırabilmek için sorgulamaktadır. Bu sorgulayış geçmiş, şimdi ve gelecek bağlamında devam etmektedir. Modern zamanlarla birlikte tarih ulusların ortak bellek, toplumsal bir kimlik ve gelecek inşasında önemli bir araç olmuştur. Bu kapsamda günümüzde ulus devletler öğretim programlarında tarih okuryazarlığının öğretmenler tarafından öğrencilere kazandırılmasını önemli görmektedir. Bunu sağlama adına öncelikle Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih okuryazarlığı becerisinde yetkin olmasını beklemektedir. Bu çalışma Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih okuryazarlığına ilişkin farkındalık düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde devlet okullarında görev yapan 12 Sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada seçkisiz olmayan amaçsal örneklemin ölçüt örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih okuryazarlık becerisi yetkinliklerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

geçmiş, tarih, tarih öğretimi, tarih okuryazarlıkAbstract

Humanity questions its existence in the historical process in order to make sense of history. This questioning continues in the context of past, present and future. With modern times, history has been an important tool in the construction of a common memory, social identity and future of nations. In this context, today, nation states consider it important to teach historical literacy to students by teachers in their curricula. In order to achieve this, first of all, it expects social studies teachers to be competent in historical literacy skills. This study aimed to determine the awareness level of social studies teachers about historical literacy. In this study, qualitative research method and case study design from research methods were used. The study group of the research consisted of 12 social studies teachers working in public schools in Aksaray in the 2022-2023 academic year. The criterion sampling strategy of non-random sampling was used in the study. The data obtained in the research were analyzed by descriptive content analysis method. In this study, it was concluded that social studies teachers have historical literacy skills.Keywords

past, history, history teaching, historical literacy