THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL MEDIA USE AND THE HAPPINESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHO MAKE RECREATIVE FITNESS

REKREATİF AMAÇLI FİTNESS EGZERSİZİ YAPAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL MEDIA USE AND THE HAPPINESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHO MAKE RECREATIVE FITNESS

 
Author : Hava CÜRÜP  , Emre SERİN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1683-1699
DOI Number: :
Cite : Hava CÜRÜP , Emre SERİN, (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL MEDIA USE AND THE HAPPINESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHO MAKE RECREATIVE FITNESS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1683-1699. Doi: 10.35826/ijoess.4394.
    


Summary

Bu çalışma, rekreatif amaçlı fitness egzersizi yapan bireylerin sosyal medya kullanımları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2023 yılında Mersin il ve ilçelerinde fitness merkezlerine üye yetişkin bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 2023 yılında Mersin il ve ilçelerinde fitness merkezlerine üye 190’u kadın, 457’si erkek toplam 566 katılımcı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “kişisel bilgiler formu”, “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” ve ‘’Sosyal Medya Kullanım Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen skorların kategorik değişkenlere göre karşılaştırılmasında iki grup içeren kategorik değişkenler için bağımsız örneklemler t testi, üç ve daha fazla grup içeren kategorik değişkenler için varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Ölçeklerin alt boyutları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Analizler SPSS programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların sosyal medya kullanımı ölçek alt boyutlarından süreklilik ve yetkinlik arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların sosyal medya kullanımlarından süreklilik alt boyutu ile yetkinlik alt boyutu puanlarının orta düzeyde mutluluk ölçeği puanlarının ise yüksek olduğu belirlenmiş ve katılımcıların sosyal medya kullanım sürekliliği arttıkça mutluluk puanlarının düştüğü sosyal medya kullanımı yetkinlik puanı arttıkça ise mutluluk puanlarının arttığı belirlenmiştir.Keywords

Rekreasyon, Fitness, Egzersiz, Sosyal Medya Kullanımı, Mutluluk.Abstract

This study was conducted to examine the relationship between social media usage and happiness levels of individuals who do fitness exercises for recreational purposes. The population of the research consisted of adult individuals who are members of fitness centers in Mersin province and districts in 2023. The sample of the research consisted of a total of 566 participants, 190 women and 457 men, who were members of fitness centers in Mersin province and districts in 2023. "Personal information form", "Oxford Happiness Scale Short Form" and "Social Media Usage Scale" developed by the researchers were used as data collection tools. In comparing the scores obtained from the scales according to categorical variables, independent samples t test was used for categorical variables containing two groups, and analysis of variance was used for categorical variables containing three or more groups. As a result of the variance analysis, the Tukey test, one of the multiple comparison tests, was used to determine the difference between the groups. The relationships between the subdimensions of the scales were examined with Pearson correlation analysis. Analyzes were carried out with the help of SPSS program. As a result of the analysis, it was determined that there was a statistically significant positive relationship between continuity and competence, which are sub-dimensions of the participants' social media use scale. As a result, it was determined that the continuity sub-dimension and competence sub-dimension scores of the participants' social media usage were at medium levels, and the happiness scale scores were high. As the continuity of social media use of the participants increased, their happiness scores decreased, and as the social media usage competence score increased, their happiness scores increased.Keywords

Recreation, Fitness, Exercise, Social Media Usage, Happiness.