THE DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS SUPERSTITIOUS BEHAVIORS IN SPORT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

SPORDA BATIL İNANÇ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS SUPERSTITIOUS BEHAVIORS IN SPORT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 
Author : Bekir ÇAR  , Ahmet KURTOĞLU, Ali ERDOĞAN, Murat ÖZMADEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1318-1330
DOI Number: :
Cite : Bekir ÇAR , Ahmet KURTOĞLU, Ali ERDOĞAN, Murat ÖZMADEN, (2023). THE DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS SUPERSTITIOUS BEHAVIORS IN SPORT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1318-1330. Doi: 10.35826/ijoess.4393.
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, sporcuların Sporda Batıl İnanç Davranışlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (SBİDYTÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının tasarlanmasıdır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme metodundan faydalanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya pilot çalışmada 197 aktif sporcu katılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (n=197) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (n=201) için veri toplama süreci iki aşamada farklı örneklem kümesine uygulanmıştır. Çalışmanın açımlayıcı ve faktör analizi sonucu açıklanan varyans değeri 47.43 olarak tespit edilen ölçeğin, 10 madde ve tek faktörlü yapıyı desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğe uygulanan güvenirlik analiz sonuçları iç tutarlık katsayısı 0,87 olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları incelendiğinde Uyum indisi hesaplamalarında uyum indisleri için RMSEA değerinin kabul edilen uyuma sahipken, ?2/df, GFI, AGFI, CFI ve SRMR değerlerinin mükemmel uyum sağladığı tespit edilmiştirr. Madde analizine göre incelendiğinde ise maddelerin ayırt edici olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında Sporda Batıl İnanç Davranışlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (SBİDYTÖ) geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmektedirKeywords

Spor, Batıl İnanç, Tutum.Abstract

The aim of this study is to develop the Scale of Attitude Towards Superstitious Behavior in Sports (SBİDYTO) and to conduct a validity and reliability study. The study used the convenient sampling method, which is one of the purposive sampling methods. Accordingly, 197 active athletes participated in the pilot study. Data collection for exploratory factor analysis (n=197) and confirmatory factor analysis (n=201) was applied to different samples in two stages. As a result of the exploratory and factor analysis of the study, it was found that the scale, which had an explained variance value of 47.43, supported a single-factor structure with 10 items. The results of the reliability analysis applied to the scale showed that the internal consistency coefficient was 0.87. When the results of the confirmatory factor analysis were examined, it was found that the RMSEA score showed an acceptable fit for the fit indices in the fit index calculations, whereas the ?2/df, GFI, AGFI, CFI, and SRMR scores showed an excellent fit. Post-item analysis shows that the items are discriminative. The data obtained from the analyzes show that the Attitude Scale for Superstitious Behavior in Sports (SBİDYTOe) is a valid and reliable measurement instrument.At the beginning of the article, there should be an English Abstract of 250-300 words that expresses the subject briefly and concisely. The abstract text should be written in 10 point, 1 line spacing, 1 cm from the left and right margins. The title should be compatible with the content, and should be a title consisting of no more than 14 words that best express it. The abstract should include information about the purpose of the research, the method of the research and the result of the research.Under the abstract, one line space should be left and keywords consisting of at least 3 and at most 5 words should be given. Only the first letter of the first keyword must be capitalized. Except for proper names, all keywords should be written in lowercase.Keywords

Sport, Superstition, Attitude.