EĞİTİMDE DENETİMİN KAOTİK DURUMU: EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİNİN TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİ

CHAOTIC SITUATION OF SUPERVISION IN TRAINING: PREFERENCE FOR TRAINING SUPERVISION

EĞİTİMDE DENETİMİN KAOTİK DURUMU: EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİNİN TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİ

 
Author : Zeynep AKYÜZ  , Sait AKBAŞLI  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1628-1653
DOI Number: :
Cite : Zeynep AKYÜZ , Sait AKBAŞLI, (2023). EĞİTİMDE DENETİMİN KAOTİK DURUMU: EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİNİN TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1628-1653. Doi: 10.35826/ijoess.4389.
    


Summary

The aim of the study is to assess the preference of the Education Inspectorate according to the selection, appointment and replacement arrangements included in the renewed Education Inspectors Regulation, based on the views of the education inspectors. The quality of research is in the method of research and in the case model. The study's working group consists of Educational Inspectors in 11 different provinces of Turkey. The data was solved using the content analysis method. As a result of the study, the educational inspectors are of the opinion that, in connection with the publication of the Regulation on the Selection, Appointment and Replacement of Educational Inspectors in 2022, the education inspectorate is not preferred, especially for reasons of job dissatisfaction such as ownership rights and excessive workload, professional reputation and motivation, and that the profession will not become attractive unless the economic conditions are corrected. They noted, however, that in terms of election, attention should be paid to the admissions process through interviews, and that the interviews should be conducted on the basis of supra-political and fair electoral criteria. They pointed out that the education inspectorate has a positive view of admission outside the field of education and that graduates in the area of Education Management and Supervision should be given priority in the examination. They stressed that rotation must be implemented, but it should be done in accordance with certain conditions. With regard to the new regulation issued by the training inspectors, proposals have been made, such as changing the design, providing an independent working environment, improving upbringing activities and ensuring a standard in supervision.Keywords

Educational supervision, education inspector, selection, appointment, preferabilityAbstract

Bu araştırmada, yenilenen Eğitim müfettişleri yönetmeliğinde yer alan seçme, atama ve yer değiştirme düzenlemesine göre Eğitim müfettişliğinin tercih edilebilirlik durumunun eğitim müfettişleri görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yönteminde ve durum desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin 11 değişik ilinde görev yapan Eğitim Müfettişleri oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesi ise içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda eğitim müfettişleri 2022 yılında Eğitim Müfettişleri Seçme, Atama ve Yerdeğiştirme yönetmeliğinin yayımlanmasıyla ilgili olarak özellikle özlük hakları ve iş yükü fazlalığı, mesleki itibar ve motivasyon gibi iş tatminsizliği nedenleriyle eğitim müfettişliğinin tercih edilmediğini, ekonomik şartların düzeltilmedikçe mesleğin cazip hale gelemeyeceği görüşündedir. Bununla birlikte seçme şartlarında mülakatla alım sürecine dikkat edilmesi ve mülakatların siyaset üstü ve adil seçim kriterleriyle yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Eğitim müfettişliğine eğitim alanı dışından alıma olumlu baktıkları ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanından mezunlara sınavda öncelik hakkı verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Rotasyonun mutlaka uygulanması gerektiğini ancak uygulamada belli bazı şartların da göz önüne alınarak yapılması gerektiği vurgusunu yapmışlardır. Eğitim müfettişleri yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin ise, yapılanma değişikliği, bağımsız çalışma ortamının sağlanması, yetiştirme etkinliklerinin geliştirilmesi ve denetimde standardın sağlanması gerekliliği gibi öneriler sunmuştur.Keywords

Eğitim denetimi, eğitim müfettişi, seçme, atama,tercih edilebilirlik