LİSE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE SOCIAL SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : ZULAL ERKAN  , Eyup İŞÇİOĞLU, Müzeyyen SOYER  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1307-1317
DOI Number: :
Cite : ZULAL ERKAN , Eyup İŞÇİOĞLU, Müzeyyen SOYER, (2023). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1307-1317. Doi: 10.35826/ijoess.4388.
    


Summary

This study investigated whether the social skills of high school students differed significantly according to gender and cognitive flexibility levels. The research was conducted with 419 secondary school students enrolled in the 11th grade during the 2018-2019 academic year in the Tarsus district of Mersin province. In the study, the Cognitive Flexibility Scale and the Social Skills Inventory were used. For data analysis, a two-way analysis of variance was conducted. Gender and cognitive flexibility level were considered independent variables, while the level of social skills was considered the dependent variable. As a result, it was observed that gender alone did not create a significant difference in social skills, but the interaction between gender and cognitive flexibility levels significantly differentiated social skills. The study concluded that males with low cognitive flexibility levels have higher social skills than females with low cognitive flexibility levels. Additionally, males with moderate cognitive flexibility levels have lower social skills than females. Also, males with high cognitive flexibility levels have higher social skills than females.Keywords

Cognitive flexibility, social skills, adolescent, genderAbstract

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin cinsiyet ve bilişsel esneklik düzeylerine göre sosyal becerilerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Mersin ili Tarsus ilçesinde bulunan 11.sınıfta öğrenim gören 419 ortaöğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Sosyal Beceri Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, iki yönlü varyans analizi yapılmıştır. Cinsiyet ve bilişsel esneklik düzeyi bağımsız değişken, sosyal beceri düzeyi bağımlı değişken kabul edilmiştir.  Sonuç olarak, cinsiyetin tek bas¸ına sosyal beceri ile anlamlı bir farklılık olus¸turmadıgˆı ancak cinsiyet ve bilis¸sel esneklik du¨zeylerinin etkiles¸iminin sosyal beceri ile anlamlı bir s¸ekilde farklılas¸tıgˆı görülmüştür. Düşük bilişsel esneklik düzeyine sahip erkeklerin, düşük bilişsel esneklik düzeyine sahip kadınlardan daha yüksek sosyal becerilere sahip olduğu; orta bilişsel esneklik düzeyine sahip erkeklerin orta bilişsel esneklik düzeyine sahip kadınlardan daha düşük sosyal becerilere sahip olduğu; yüksek bilişsel esnklik düzeyine sahip erkeklerin ise yüksek bilişsel esneklik düzeyine sahip kadınlardan daha yüksek sosyal becerilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Anahtar kelimeler: Bilişsel esneklik, sosyal beceri, ergen, cinsiyet