THE RELATIONSHIP OF ENTREPRENEURIAL TENDENCY WITH PERSONALITY TRAITS AND LIFE SATISFACTION: A RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM DOYUMU İLE İLİŞKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

THE RELATIONSHIP OF ENTREPRENEURIAL TENDENCY WITH PERSONALITY TRAITS AND LIFE SATISFACTION: A RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR

 
Author : Ferhat Uğurlu    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1420-1435
DOI Number: :
Cite : Ferhat Uğurlu , (2023). THE RELATIONSHIP OF ENTREPRENEURIAL TENDENCY WITH PERSONALITY TRAITS AND LIFE SATISFACTION: A RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1420-1435. Doi: 10.35826/ijoess.3383.
    


Summary

Nowadays, entrepreneurship plays a crucial role in various areas, including economic growth, job creation, and industrial development. The success and sustainability of entrepreneurship closely depend on individual personality traits. This study analyzes whether a relationship exists between entrepreneurial tendency, personality traits, and life satisfaction and aims to reveal the results. In this research, we conducted a literature review with the aim of contributing to both the academic and business communities. The first part of the study focuses on entrepreneurship concepts, followed by an examination of the five-factor personality theory in the second part. The third part briefly explores concepts related to life satisfaction. In the final phase of the study, field research was carried out with employees from the logistics sector in Hatay. A survey was conducted with 363 individuals between January and February 2019. Statistical assessment of the research involved analyzing reliability, factor loadings, and correlation analyses using the SPSS program. Technical abbreviations were explained when first used. The text was free of grammatical and spelling errors and followed standard academic structuring and formatting conventions. Biased language was avoided, and causal connections and logical flow maintained throughout the text. Based on the analysis, a significant and positive correlation was found between entrepreneurial inclination and both personality traits and job satisfaction.Keywords

Entrepreneurship, Entrepreneurial Characteristics, Personality Traits, Life Satisfaction, Logistics Sector.Abstract

Günümüzde girişimcilik, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve endüstriyel gelişme gibi birçok alanda önemli bir rol oynamaktadır. Girişimciliğin başarısı ve sürdürülebilirliği ise bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleri ile yakından ilişkilidir. Bu araştırmada girişimcilik eğiliminin kişilik özellikleri ve yaşam doyumu ile ilişkisi bulunup bulunmadığına yönelik analizler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bu araştırmanın hem literatüre hem iş dünyasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, girişimcilik ile ilgili kavramlara yer verilmiş, ikinci bölümünde beş faktör kişilik kuramı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise yaşam doyumu ile ilgili kavramlara kısaca değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Hatay’da faaliyet gösteren lojistik sektörü çalışanları ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Ocak – Şubat 2019 tarihleri arasında 363 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, güvenilirlik, faktör yükleri ve korelasyon analizleri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, girişimcilik eğiliminin hem kişilik özellikleri hem de iş doyumları ile arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords

Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri, Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu, Lojistik Sektörü.