ENTELEKTÜEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE EBEVEYNLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE STRESS LEVELS OF THE PARENTS ACCORDING TO THE SPORTS PLAYING STATUS OF THEIR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY

ENTELEKTÜEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE EBEVEYNLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 
Author : Fatih Mirze  , Mehmet Ilkım, Okan Sarı, Hüseyin Mete Gündoğdu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1377-1390
DOI Number: :
Cite : Fatih Mirze , Mehmet Ilkım, Okan Sarı, Hüseyin Mete Gündoğdu, (2023). ENTELEKTÜEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE EBEVEYNLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1377-1390. Doi: 10.35826/ijoess.3376.
    


Summary

The aim of this study is to compare and analyze the stress levels of parents who have children with intellectual disability who play and do not play sports. In this study, one of the quantitative research approaches, the causal-comparative research design was used in order to determine the stress level of the participants. 147 parents who voluntarily agreed to participate in the study were included in the study by using the purposeful sampling method .The study group of the research consists of the parents of 147 individuals with mild intellectual disability who attend special education rehabilitation centers and do sports as private athletes within sports clubs in Malatya and Muş provinces. The 'Personal Information Form' was used to determine the demographic information of the participants, and the 'Family Stress Assessment Scale', which was adapted into Turkish by Kaner (2001), was used to determine the stress levels. The determination of the stress level among the participant groups was made by comparing functional disability, pessimism and the sub-dimensions of family problems, and the total score. Mann-Whitney U Test was used for the analysis of the obtained data. As a result of the findings obtained from the analyzes, it was determined that mothers direct their children to sports more than fathers. It has been determined that there are statistically significant differences in favor of the group whose child does not play sports in the functional disability, pessimism dimensions and the total score of the family stress scale between the parents whose children do sports and those whose children do not participate in sports, and there is no significant difference between the two groups in the sub-dimensions of family problems. As a result of the research it can be said that parents whose children do sports experience less stress than parents whose children do not do sports. Based on the results of the research, it can be said that in the social support programs to be carried out to reduce the stress levels of families with children with intellectual disabilities, programs for the participation of these parents’s children in sports should be emphasized.Keywords

Participation in sports, family stress, intellectual disability.Abstract

Bu araştırmanın amacı, spor yapan ve yapmayan entelektüel yetersizliğe sahip çocukları olan ebeveynlerin stres düzeylerini karşılaştırarak incelemektir. Araştırmada katılımcıların stres düzeyini belirlemek için nicel araştırma yaklaşımlarından, nedensel karşılaştırma araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ve Muş illerinde özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine devam eden ve spor kulüpleri bünyesinde özel sporcu olarak spor yapan 147 hafif düzey entelektüel yetersizliğe sahip bireyin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 147 ebeveyn dahil edilmiştir. Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerinin tespiti için ‘Kişisel Bilgi Formu’, stres düzeylerinin belirlenmesi için ise Kaner (2001), tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’ kullanılmıştır. Katılımcı gruplar arasındaki stres düzeyinin belirlenmesi, işlev yetersizliği, karamsarlık ve aile sorunları alt boyutları ve toplam puanların karşılaştırılması ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular sonucunda, annelerin babalardan daha fazla çocuklarını spora yönlendirdikleri belirlenmiştir. Çocuğu spor yapan ebeveynler ile çocuğu spora katılım sağlamayan ebeveynler arasında işlevsel yetersizlik, karamsarlık boyutlarında ve aile stresi ölçeği toplam puanı karşılaştırmasında çocuğu spor yapmayan grup lehine istatiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu, aile sorunları alt boyutunda ise iki grup arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmada, çocuğu spor yapan ebeveynlerin çocuğu spor yapmayan ebeveynlerden daha az stres yaşadığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak, entelektüel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin stres düzeylerini azaltmaya yönelik gerçekleştirilecek sosyal destek programlarında, bu ebeveynlerin çocuklarının spora katılımına yönelik programlara ağırlık verilmesi gerektiği söylenebilir.Keywords

Spora katılım, aile stresi, entelektüel yetersizlik