ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLA İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTICULTURAL PERSONALITY TRAITS AND INTERCULTURAL SENSITIVITY AMONG PRESERVICE TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLA İLİŞKİSİ

 
Author : Alpay Aksin    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 872-884
DOI Number: :
Cite : Alpay Aksin , (2023). ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLA İLİŞKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 872-884. Doi: 10.35826/ijoess.3366.
    


Summary

In today's world, societies are becoming increasingly globalized and the interaction between various cultures is increasing. In this case, it becomes important for teachers to have a multicultural perspective and to provide an education that is compatible with cultural diversity. At this point, the relationship between multicultural personality traits and intercultural sensitivity comes to the fore. When the literature is examined, it is seen that there are a limited number of studies examining the relationship between multicultural personality traits and intercultural sensitivity of preservice teachers. The aim of this study is to examine the relationship between multicultural personality traits and intercultural sensitivity among preservice teachers. The population of the study consists of all students studying in different departments of Amasya University Faculty of Education. The study's sample was made up of 446 students from four different departments of this faculty, chosen through convenience sampling. Of the participants, 112 (25.1%) were male and 334 (74.9%) were female. The age range of the preservice teachers varied between 18 and 30, with an average age of 21.08 (SD=1.72). The data was collected using Personal Information Form, Intercultural Sensitivity Scale and Multicultural Personality Questionnaire. Pearson Product Moment Correlation Analysis, multiple linear regression analysis, and descriptive statistics were used to analyze the data. As a result of the correlation analysis, it was found that intercultural sensitivity scores of preservice teachers were positively correlated with flexibility at low level, with emotional stability and social initiative at medium level, and with open-mindedness and cultural empathy at high level. The results of regression analysis showed that preservice teachers who exhibited high levels of open-mindedness, social initiative, emotional stability, and cultural empathy multicultural personality traits had high levels of intercultural sensitivity. The results of the study can help to determine the factors related to intercultural sensitivity in multicultural societies such as Turkey, which examines the relationship between intercultural sensitivity and multicultural personality traits. In addition, the results of the research may contribute to the development of programs to improve intercultural sensitivity among preservice teachers.Keywords

Intercultural sensitivity, multicultural personality traits, preservice teachers, predictorsAbstract

Günümüz dünyasında toplumlar giderek küreselleşmekte ve çeşitli kültürler arasındaki etkileşim artmaktadır. Bu durumda, öğretmenlerin çokkültürlü bir perspektife sahip olmaları ve kültürel çeşitlilikle uyumlu bir eğitim sunmaları önemli hâle gelmektedir. Bu noktada çokkültürlü kişilik özellikleri ve kültürlerarası duyarlılık arasındaki ilişki ön plana çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik özellikleriyle kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişkiyle ilgili çok sayıda araştırma olmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarında çokkültürlü kişilik özelliklerin kültürlerarası duyarlılık ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu fakültenin dört farklı bölümüne devam etmekte olan ve uygun örnekleme yoluyla belirlenen 446 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 112’si (%25.1) erkek ve 334’ü (%74.9) kadın öğretmen adayıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşları 18 ile 30 arasında yer almakta olup, ortalama yaşları 21.08 (SS=1.72)’dir. Kişisel Bilgi Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Çokkültürlü Kişilik Ölçeği ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda öğretmen adaylarında kültürlerarası duyarlılık puanları esneklik ile düşük düzeyde, duygusal denge ve sosyal girişkenlik ile orta düzeyde, açık görüşlülük ve kültürel empati ile yüksek düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları ise açık görüşlülük, sosyal girişkenlik, duygusal denge ve kültürel empati çokkültürlü kişilik özelliklerini yüksek düzeyde gösteren öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları kültürlerarası duyarlılık ile çokkültürlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen Türkiye gibi çokkültürlü toplumlarda kültürlerarası duyarlılıkla ilgili faktörlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca araştırma sonuçları öğretmen adaylarında kültürlerarası duyarlılığın geliştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katkı sağlayabilir.Keywords

Kültürlerarası duyarlılık, çokkültürlü kişilik özellikleri, öğretmen adayları, yordayıcı değişkenler