EXAMINATION OF HIGHER EDUCATION STUDENT MENTORING SCALE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ MENTORLUK ÖLÇEĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF HIGHER EDUCATION STUDENT MENTORING SCALE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 
Author : Tuğba TÜMEN  , Ferhat BAHÇECİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1669-1682
DOI Number: :
Cite : Tuğba TÜMEN , Ferhat BAHÇECİ, (2023). EXAMINATION OF HIGHER EDUCATION STUDENT MENTORING SCALE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1669-1682. Doi: 10.35826/ijoess.3365.
    


Summary

This research was conducted to understand the importance and impact of mentoring in higher education. The importance of mentoring programs that can contribute to students' personal development, career goals and academic success is increasing. In this study, the relationship between the concept of mentoring and the students' perspective was investigated by using the Higher Education Student Mentoring Scale developed by Crisp (2009) on 270 students studying in different departments at Bitlis Eren University. The four-factor structure of the scale was used to evaluate students' expectations and experiences from mentoring programs. The results of the research show that the scale is effective in measuring important factors such as guiding the participants, mentoring, achieving academic success and being a role model. The reliability of the scale was found to be high and as a result of the analyzes, it was determined that the mentoring scale showed significant differences according to demographic variables such as gender and department. These findings highlight the necessity of designing and implementing mentoring programs for various student groups. Research results show that mentoring programs in higher education have positive effects on students' personal development and success. These programs help students increase their academic performance, set career goals, and improve their self-confidence. In addition, mentoring programs create a strong network among students, fostering collaboration and enriching students' university experience. Therefore, higher education institutions should support mentoring programs, facilitate students' access to these valuable opportunities, and spread the mentoring culture. Thus, it can be ensured that students benefit from the mentoring experience at the highest level in their university life and a solid foundation can be formed for their future careers. However, various strategies should be adopted to increase the effectiveness of mentoring programs and reach a wider student body. First of all, effective promotional activities should be carried out to increase their awareness in order to encourage participation in mentoring programs. It is vital that higher education institutions care about mentoring programs and take the necessary steps to increase the effectiveness of these programs, to support the personal development of students and to increase their success.Keywords

Mentoring in higher education, mentoring practices, higher education student mentoring scale, mentoring.Abstract

Bu araştırma, yükseköğretimde mentorluk olgusunun önemini ve etkisini anlamak amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin kişisel gelişimine, kariyer hedeflerine ve akademik başarılarına katkıda bulunabilen mentorluk programlarının önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada, Bitlis Eren Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören 270 öğrenci üzerinde Crisp (2009) tarafından geliştirilen Yükseköğretim Öğrenci Mentorluk Ölçeği kullanılarak mentorluk kavramının öğrencilerin bakış açısıyla ilişkisi araştırılmıştır. Ölçeğin dört faktörlü yapısı, öğrencilerin mentorluk programlarından beklentilerini ve deneyimlerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, ölçeğin katılımcılara yol gösterme, mentorluk, akademik başarıya ulaştırma ve rol model olma gibi önemli faktörleri ölçmede etkili olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirliği yüksek bulunmuş ve analizler sonucunda mentorluk ölçeğinin cinsiyet ve bölüm gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, mentorluk programlarının çeşitli öğrenci gruplarına yönelik olarak tasarlanması ve uygulanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Araştırma sonuçları, yükseköğretimde mentorluk programlarının öğrencilerin kişisel gelişimine ve başarılarına olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu programlar, öğrencilerin akademik performanslarını artırmaya, kariyer hedeflerini belirlemeye ve özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, mentorluk programları öğrenciler arasında güçlü bir ağ oluşturarak işbirliğini teşvik etmekte ve öğrencilerin üniversite deneyimini zenginleştirmektedir. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları mentorluk programlarını desteklemeli, öğrencilerin bu değerli fırsatlara erişimini kolaylaştırmalı ve mentorluk kültürünü yaygınlaştırmalıdır. Böylece, öğrencilerin üniversite yaşamlarında mentorluk deneyiminden en üst düzeyde yararlanmaları sağlanabilir ve onların gelecek kariyerleri için sağlam bir temel oluşturulabilir. Bununla birlikte, mentorluk programlarının etkinliğini artırmak ve daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmak için çeşitli stratejiler benimsenmelidir. Öncelikle, mentorluk programlarına katılımı teşvik etmek için bilinirliklerini artırmak amacıyla etkili tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Yükseköğretim kurumlarının mentorluk programlarını önemsemesi ve bu programların etkinliğini artırmak için gerekli adımları atması, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve başarılarını artırmak açısından hayati öneme sahiptir.Keywords

Yükseköğretimde mentorluk, mentorluk uygulamaları, yükseköğretim öğrenci mentorluk ölçeği, mentorluk.