MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

PROFESSIONAL AND FUTURE EXPECTATIONS OF MUSIC DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS

MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

 
Author : Demet Aydınlı Gürler    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1331-1359
DOI Number: :
Cite : Demet Aydınlı Gürler , (2023). MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1331-1359. Doi: 10.35826/ijoess.3364.
    


Summary

It is important to investigate the future expectations of young people and to reveal the quantity of education and training programs. This research, it is aimed to reveal the thoughts of the music department students about the field they receive education and their expectations about the future. The research was carried out in the phenomenology design, which is one of the qualitative research designs. The study group of the research is 25 students studying at Çankırı Karatekin University, Faculty of Art, Design and Architecture, Department of Music in the spring semester of the 2022-2023 academic year. The opinions of the students in the research were collected with a semi-structured interview form, and the analysis of the obtained data was done with the content analysis method. According to some results obtained as a result of the research, some of the undergraduate students who made up the study group chose the music technology program consciously and willingly, while some of the students determined their preferences according to compulsory, economic, or social conditions. While determining their professional goals, the students within the scope of the research care about their economic conditions, personal preferences, and the guidance of their families. The future expectations of students are in professional, social, and personal dimensions. Regarding professional expectations, students mostly want to be music teachers and do not want to practice a profession in the field they graduated from. In order for young people to internalize the profession they are educated in, it is recommended that they make their choice of profession in line with their personal desires and skills, taking into account the social and economic conditions of the country they live in.Keywords

Expectation, career choice, music department, music educationAbstract

İnsan, yaşamında çocuklukla erişkinlik arasında gençlik olarak adlandırılan bir dönemden geçer. Lisans eğitimi döneminde birçok sorumluluk alan ve çabalayan gençlerin en büyük motivasyonu ise ideallerini yani kendini gerçekleştirebilme güdüsüdür. Gençlerin geleceğe dair beklentilerini araştırmak, eğitim-öğretim programlarının niteliğini ortaya koymak için önemlidir. Bu araştırmada müzik bölümü öğrencilerinin eğitimini aldıkları alana ilişkin düşüncelerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümünde öğrenim görmekte olan 25 öğrencidir. Araştırmadaki öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Lisans öğrencilerinin ifade ettiği görüşlerden hareketle kodlar, kategoriler ve temalara ulaşılarak tümevarımsal içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin okudukları bölümü nasıl tercih ettikleri, bölüm ile ilgili ihtiyaç ve beklentileri, yaşadıkları sorunlara karşı çözüm önerileri, meslek seçimlerini nasıl yaptıkları ve gelecekte nasıl bir yaşam hayal ettikleri konularına dair bulgulara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlara göre çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin bir kısmı müzik teknolojisi programını bilinçli ve istekli bir şekilde tercih ederken, öğrencilerin bir kısmı ise tercihlerini ekonomik ya da sosyal şartlara göre belirlemiştir. Öğrenciler mesleki hedeflerini belirlerken ekonomik şartlarını, kişisel tercihlerini veya ailelerinin yönlendirmesini/rol model olmasını önemsemektedir. Öğrencilerin gelecekten beklentileri mesleki, sosyal ve kişisel boyutlardadır.  Mesleki beklentilerle ilişkili olarak, öğrencilerin bir kısmı müzik öğretmeni olmayı istemekte, mezun olduğu alana dair bir seçim yapmayı istememektedir. Farklı alanlarda çalışmak zorunda olan öğrencilere ilgili Kurumlar ya da sosyal çevre tarafından gerektiğinde destek verilmesi hem ülke kaynaklarını verimli kullanmak hem de kişinin yaşam memnuniyetini yükseltmek açısından önemlidir. Gençlerin eğitimini aldığı mesleği içselleştirmesi ve o mesleği icra edebilmesi için meslek seçimi sürecinde kişisel istek ve becerileri doğrultusunda, yaşadığı ülkenin sosyal ve ekonomik şartlarını önemseyerek seçimlerini yapmaları önerilmektedir.Keywords

Beklenti, meslek seçimi, müzik bölümü, müzik eğitimi.