OKUL MÜDÜRLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK (BABACAN) DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİME ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ROLÜ

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY IN THE EFFECT OF SCHOOL PRINCIPALS' PATENALISTIC LEADERSHIP BEHAVIORS ON INTERNAL

OKUL MÜDÜRLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK (BABACAN) DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİME ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ROLÜ

 
Author : Fatih Baydar    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 921-937
DOI Number: :
Cite : Fatih Baydar , (2023). OKUL MÜDÜRLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK (BABACAN) DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİME ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ROLÜ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 921-937. Doi: 10.35826/ijoess.3361.
    


Summary

Ensuring the autonomy of the employees in educational organizations, catching the opportunity to learn from their experiences and discovering the best course of action are closely related to the leadership skills of school administrators. It is important to manage schools with professionals with strong leadership skills in terms of providing a positive communication environment. A positive school climate makes employees effective, efficient and enthusiastic. On the other hand, this climate not only makes people work with enthusiasm, but also motivates them at the point of continuous improvement. In this context, it is aimed to explain to what extent the paternalistic leadership behaviors of managers, one of the modern leadership approaches, affect internal communication and the role of organizational agility in this effect by modeling. The purpose of this study is to reveal the mediating role of organizational agility (OA) in the effect of school administrators' paternalistic leadership (PL) behaviors on organizational communication (OC). Relational survey model was used to determine the relationship between variables. The study group consists of 425 teachers working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Pendik, Kartal, Tuzla and Sultanbeyli districts of Istanbul province, determined by using simple random sampling method. The data were collected by using personal information form, Paternalistic Leadership Behaviors Scale, Intra-Organizational Communication Scale and Organizational Agility Scale. The data obtained were analyzed using correlation and structural equation model (SEM) analyses as a result of the data extraction process and basic assumption tests before starting the analysis. When the findings obtained for the purpose of the research were examined as a result of the analyses, it was concluded that there is a significant positive relationship between principals' PL behaviors and OA and OC; there is a significant positive relationship between schools' OA and OC; and finally, organizational agility is a partial mediator in the effect of PL on SC. Paternalistic leadership behaviors of school administrators partially affect intra-organizational communication through organizational agility. As a result, the findings are discussed and solution suggestions are tried to be developed.Keywords

Paternalistic leadership, Intra-organizational communication, Organizational agilityAbstract

Eğitim örgütlerinde çalışanların özerkliğinin sağlanması, deneyimlediklerinden öğrenme fırsatı yakalamaları en iyi hareket tarzlarını keşfetmeleri okul yöneticilerinin liderlik beceriyle yakıdan ilgilidir. Okulların liderlik becerileri güçlü profesyonellerle yönetilmesi olumlu iletişim ortamının sağlanması açısından önemlidir. Olumlu bir okul iklimi çalışanları etkili, verimli ve hevesli yapar. Öte yandan bu iklim, insanların heyecanla çalışmasını sağladığı gibi sürekli gelişim noktasında onları motive etmektedir. Bu kapsamda yöneticilerin, modern liderlik yaklaşımlarından paternalistik liderlik davranışlarının kurum içi iletişimi ne ölçüde etkilediği ve bu etkide örgütsel çevikliğin rolü modellenerek açıklanmak istenmiştir. Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin paternalist liderlik (PL) davranışlarının örgüt içi iletişime (Öİ) etkisinde örgütsel çevikliğin (ÖÇ) aracılık rolünü ortaya çıkarmaktadır. Değişkenler arası ilişkiyi tespit etmek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise İstanbul ili Pendik, Kartal, Tuzla ve Sultanbeyli ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan seçkisiz örnekleme türü olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 425 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu, Paternalistik Liderlik Davranışları Ölçeği, Kurum İçi İletişim Ölçeği ve Örgütsel Çeviklik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, analize başlamadan önce verilerin ayıklanması işlemi sonucunda korelasyon ve temel varsayım sınamaları neticesinde ise yapısal eşitlik modeli (YEM) analizleri kullanılmıştır. Analizler neticesinde araştırma amacına yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde okul müdürlerinin PL davranışları ile Öİ ve ÖÇ arasındaki pozitif yönlü anlamlı bir ilişki; okulların ÖÇ ile Öİ arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ve son olarak ise PL’nin Öİ etkisinde örgütsel çevikliğin kısmi aracı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Okul yöneticlerinin paternalistik liderlik davranışları örgütsel çeviklik üzerinden örgüt içi iletişimi kısmi düzeyde etkilemektedir. Sonuç olarak ulaşılan bulgular tartışılarak çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.Keywords

Paternalist liderlik, Örgüt içi iletişim, Örgütsel çeviklik