OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT YARARINA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

SCHOOL ADMINISTRATORS' UNETHICAL PRO-ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: SCALE DEVELOPMENT

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT YARARINA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 
Author : Burcu AKKAYA  , Aysun BAY DÖNERTAŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 885-902
DOI Number: :
Cite : Burcu AKKAYA , Aysun BAY DÖNERTAŞ, (2023). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT YARARINA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 885-902. Doi: 10.35826/ijoess.3360.
    


Summary

This study aims to develop a valid and reliable measurement tool to determine teacher perceptions of unethical pro-organizational behavior of school administrators. School Administrators' Unethical Pro-Organizational Behavior Scale (SAUPBS), which was created as a result of the literature review and the opinions of field experts, is of the 5-point Likert type. Exploratory Factor Analysis (AFA) was performed to test the construct validity of the scale and Confirmatory Factor Analysis (DFA) was performed to test the validity of the structure formed by the resulting sub-dimensions. As a result of AFA, a measurement tool consisting of 21 items and 3 dimensions was obtained. The first sub-dimension of the scale is named "image", the second sub-dimension is called "finance" and the third sub-dimension is called "learning climate". On the scale, it was determined that there were three factors with an initial eigenvalue above 1, and the contribution of these three factors to variance was 65.47% in total. The DFA result was ?2/sd = 2.25, RMSEA= .067, RMR= .034, SRMR= .064 and CFI= .89. All compliance indices are acceptable. Cronbach Alpha reliability coefficient; ? = .975 for the scale whole, ? = .945 for the image sub-dimension, ? = .939 for the finance sub-dimension and ? = .88 for the learning climate sub-dimension. Item total test score correlations also ranged from .41 to .65. The results confirm that the developed scale is valid and reliable.Keywords

Unethical pro-organizational behavior, ethics, scale development, organizational behavior, school administrator.Abstract

Bu çalışma okul yöneticilerinin örgüt yararına etik dışı davranışlarına ilişkin öğretmen algılarını saptamak üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alanyazın incelemesi ve alan uzmanlarının görüşleri sonucunda oluşturulan Okul Yöneticilerinin Örgüt Yararına Etik Dışı Davranışları Ölçeği (OYEDDÖ) 5’li Likert tipindedir. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), ortaya çıkan alt boyutların oluşturduğu yapının geçerliğini test etmek için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. AFA sonucunda 21 madde ve 3 boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin birinci alt boyutu “imaj”, ikinci alt boyutu “finans” ve üçüncü alt boyutu “öğrenme iklimi” olarak isimlendirilmiştir. Ölçekte, başlangıç özdeğeri 1’in üzerinde olan üç faktör olduğu, bu üç faktörün varyansa yaptığı katkının toplamda %65.47 olduğu belirlenmiştir. DFA sonucunda ?2/sd = 2.25, RMSEA= .067, RMR= .034, SRMR= .064 ve CFI= .89 olduğu görülmüştür. Bütün uyum indeksleri kabul edilir düzeydedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı; ölçek bütünü için ? = .975, imaj alt boyutu için ? = .945, finans alt boyutu için ? = .939 ve öğrenme iklimi alt boyutu için ? = .88 olarak hesaplanmıştır. Madde toplam test puan korelasyonları da .41 ile .65 arasında değişmektedir. Sonuçlar geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu doğrulamaktadır.Keywords

Örgüt yararına etik dışı davranış, etik, ölçek geliştirme, örgütsel davranış, okul yöneticisi.