MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ LİSANS DERS YÜKÜNÜN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

REGIONAL DISTRIBUTION OF THE UNDERGRADUATE COURSE LOAD OF ACADEMIC STAFF OF THE MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ LİSANS DERS YÜKÜNÜN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

 
Author : Ahmet Suat KARAHAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 861-871
DOI Number: :
Cite : Ahmet Suat KARAHAN , (2023). MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ LİSANS DERS YÜKÜNÜN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 861-871. Doi: 10.35826/ijoess.3359.
    


Summary

Müzik Öğretmenliği Lisans Programın (MÖLP) incelendiğinde bireysel ve toplu yapılması gereken alan eğitimi derslerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (MEAD) akademisyenlerinin ders yükünü kayda değer ölçüde artırdığı görülmektedir. Ancak akademisyenlerin dersler dışında yürütmesi gereken bilimsel, sanatsal, idari görev, eğitim-öğretim hazırlığı vb. bir çok mesleki yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda akademisyenlerin iş yükünün tüm görevlerine zaman ayıracak bir biçimde dengelenmesi hem nitelikli eğitim-öğretim hizmeti verilebilmesi hem de mesleki verimliliğin sürdürülebilir olması açılarından büyük bir öneme sahiptir. Ancak ilgili literatür tarandığında MEAD akademisyenlerinin ders yüküne ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye genelinde aktif olarak eğitim-öğretim faaliyeti yapılan 33 MEAD’ın akademik personel ve ücretli eğitimcilerinin lisans ders yüklerinin 7 bölge ve Türkiye genelindeki dağılımını belirlemektir. Tarama modelinde betimsel yöntemin tercih edildiği araştırmanın sonucunda 33 MEAD’da toplam 356 kadrolu, 53 ücretli olmak üzere toplam 409 personelin 2756 öğrenciye eğitim hizmeti verdiği belirlenmiştir. MEAD’ların güz dönemi haftalık ders saati Türkiye geneli ortalamasının 180,36 olmasına karşın bahar döneminde bu ortalamanın 159,60 olduğu yani iki dönem arasında 15 hafta toplamında 311,4 saatlik fark oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca MEAD’larda görev yapan 409 eğitimcinin güz dönemi haftalık ders saati ortalamasının 15,79, bahar dönemi ortalamasının ise 14,18 saat olduğu ve iki dönem arasındaki farkın 15 hafta toplamında 24,15 saat olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları Türkiye genelinde hizmet veren 33 adet MEAD’da tek tip program uygulanmasına karşın hem akademik personel ve öğrenci sayılarının hem de akademisyenlerin haftalık ders saati yüklerinin homojen bir dağılım sergilemediğini göstermektedir.Keywords

Müzik öğretmenliği lisans programı, Müzik eğitimi anabilim dalı, Akademik kadrolar, Lisans ders yüküAbstract

When the Music Education Undergraduate Program (MEUP) is examined, it is seen that the individual and group major area courses increase the course load of the academicians of Music Education Departments (MED) significantly. However, academicians have to carry out various professional duties such as scientific, artistic, administrative duties, educational preparations in addition to lecturing. In this context, balancing the workload of academicians in a way that allocates time for all their duties is of great importance in terms of both providing quality education and training and sustainability of professional productivity. However, when the relevant literature was searched, no research was found on the course load of academicians in MED. The aim of the research is to determine the distribution of undergraduate course loads of academic staff and paid educators in 33 MEDs, where education and training activities are carried out actively throughout Turkey, across 7 regions and Turkey. As a result of the research, in which the descriptive method is preferred in the survey model, it is determined that a total of 409 academicians, 356 of whom are permanent staff and 53 of whom are paid staff, give education to 2756 students in 33 MEDs. It is determined that while the average weekly course hours of MEDs in the fall semester is 180.36, this average is 159.60 in the spring semester, that is, there is a difference of 311.4 hours between the two semesters for a total of 15 weeks. In addition, it is determined that the average weekly course hours of 409 educators working in MEDs are 15.79 hours in the fall semester, and 14.18 hours in the spring semester, and the difference between the two semesters is 24.15 hours in a total of 15 weeks. The results of the research show that although a standardized program is used in 33 MEDs in Turkey, both the number of academic staff and students and the weekly course hours of academics do not show a homogeneous distribution.Keywords

Music Education Undergraduate Program, Music Education Department, Academic Staff, Undergraduate Course Load