TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)'NIN ÇEVRE EĞİTİMİNDEKİ ÖNCÜ ROLÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

THE PIONEERING ROLE OF FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TURKEY: AN EXAMINATION OF EDUCATION AND AWARENESS-RAISING EFFORTS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)'NIN ÇEVRE EĞİTİMİNDEKİ ÖNCÜ ROLÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

 
Author : Gamze Mercan    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1212-1238
DOI Number: :
Cite : Gamze Mercan , (2023). TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)'NIN ÇEVRE EĞİTİMİNDEKİ ÖNCÜ ROLÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1212-1238. Doi: 10.35826/ijoess.3358.
    


Summary

Environmental issues pose significant challenges in contemporary society, and environmental education plays a crucial role in fostering a sustainable future. Within this context, this research aims to explore the pioneering role of the Foundation for Environmental Education in Turkey in promoting environmental consciousness and implementing education programs rooted in sustainability. The research adopts a qualitative research methodology, specifically documentary analysis. The study material encompasses up-to-date information obtained from the Foundation's official website, published reports, projects, and related documents. The collected data were thematically analyzed employing descriptive analysis techniques to address the research objectives comprehensively. The findings reveal that the Foundation has undertaken extensive endeavors in the field of environmental education. Notably, it organizes diverse educational programs, projects, and initiatives targeted at fostering environmental awareness, particularly among young individuals and children. The pedagogical approaches, learning methods, and interactive practices with nature employed by the Foundation have garnered considerable attention. Consequently, it can be inferred that the Foundation has effectively established significant networks in the domain of environmental education through both national and international collaborations. Based on the research outcomes, the Foundation assumes a pioneering role in environmental education, making notable contributions to augmenting environmental consciousness, advancing sustainability-oriented education, and cultivating societal sensitivity towards environmental challenges. Furthermore, the Foundation's proactive activities reflect a strategic approach aimed at instigating social change concerning environmental issues. This research aims to provide a robust foundation for comprehending the Foundation's initiatives in environmental education, pedagogical approaches, and subsequently, contribute to the development of effective strategies to enhance environmental awareness and promote a sustainable future. The Foundation's pioneering role in the field of environmental education is anticipated to hold significant importance in elevating societal awareness regarding environmental issues and fostering a solution-oriented mindset.Keywords

Turkish Foundation for Environmental Education, TFEE, environmental pedagogy, environmental awareness, sustainable education, national and global impacts.Abstract

Çevre sorunları, günümüzde toplumların karşı karşıya olduğu önemli zorluklardır ve çevre eğitimi, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı çevre eğitiminde öncü vakıflardan biri olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’in çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilirlik temelli eğitim çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden dokümantasyon incelemesi kullanılmıştır. Çalışma dokümanı ise TÜRÇEV'in internet sitesinde yer alan güncel bilgiler, yayınlanmış raporlar, projeler ve diğer ilgili dokümanlardan elde edilen verilerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler araştırmanın amacı kapsamında betimsel analiz tekniğine göre temalaştırarak başlıklar halinde ele alınmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre, TÜRÇEV’in çevre eğitimi konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğü saptanmıştır. Vakfın çevre eğitimi bağlamında çeşitli eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlemekte ve özellikle gençler ve çocuklar arasında çevre bilincinin yaygınlaşması için çaba sarf ettiği görülmüştür. TÜRÇEV'in pedagojik yaklaşımları, öğrenme metotları ve doğa ile etkileşimi içeren uygulamalarıyla dikkat çekmiştir. Buna göre TÜRÇEV'in ulusal ve uluslararası işbirlikleri sayesinde çevre eğitimi alanında önemli ağlar oluşturduğu söylenebilir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanında öncü bir rol oynadığı ve çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilirlik temelli eğitim ve toplumun çevresel sorunlara duyarlılığının geliştirilmesi konularında önemli katkılar sağladığı söylenebilir. Ayrıca TÜRÇEV'in etkin çalışmaları, çevre konularında toplumsal bir değişim sağlamaya yönelik stratejik bir yaklaşımı yansıttığı da belirtilebilir. Bu araştırma, TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanındaki çalışmalarını ve pedagojik yaklaşımlarını anlamak için sağlam bir temel oluşturmakta ve çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için etkili stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. TÜRÇEV'in çevre eğitimi alanındaki öncü rolünün, toplumun çevresel sorunlara duyarlılığını artırmak ve çözüm odaklı düşünceyi teşvik etmek açısından önemli olacağı düşünülmektedir.Keywords

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV, çevresel pedagoji, çevresel bilinç, sürdürülebilir eğitim, ulusal ve global etkiler.