TEKNOLOJİK İNOVASYONUN KATILIM BANKACILIĞINA ETKİSİ: UYGULAMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

TECHNOLOGICAL INNOVATION'S IMPACT ON PARTICIPATION BANKING: APPLICATIONS AND FUTURE PERSPECTIVES

TEKNOLOJİK İNOVASYONUN KATILIM BANKACILIĞINA ETKİSİ: UYGULAMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

 
Author : Ömer Faruk Akbaş  , Selman Duran  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 12571275
DOI Number: :
Cite : Ömer Faruk Akbaş , Selman Duran, (2023). TEKNOLOJİK İNOVASYONUN KATILIM BANKACILIĞINA ETKİSİ: UYGULAMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 12571275. Doi: 10.35826/ijoess.3355.
    


Summary

This research delves deeply into the impacts of technological advancements on the broader industry and, specifically, the continuous evolution of digital banking within the banking sector. The pace of technological progress compels all sectors towards adaptability and transformation, with the banking sector being one of the most conspicuous areas of this transformation. In this context, particularly emphasizing the development of digital banking in recent years, how it has progressed on the processes and systems of this sector is a significant concern. Within this scope, the evolution of banking in the history of Turkey and the world, different types of banking, and structures, as well as the ways digital banking is implemented, are examined. The adaptation process of banks to digital banking must be not only complex but also rapid. This necessity is based on the ability of banks to keep pace with swift changes to compete with other financial institutions in a competitive market environment. During this period, banks are obliged to perform multiple tasks simultaneously, such as improving their technological infrastructure, transferring branch services to digital platforms, and expanding the service and product range of call centers. This also addresses the potential impact of digital banking on participation banking, the applications of participation banking worldwide and in Turkey, and how the processes of this type of banking could be integrated into digital environments. Furthermore, potential impacts on participation banking with technological advancements and the development of digital banking, issues such as the sustainability and auditing of digitalization are examined based on examples from Turkey and the world. In conclusion, this research underscores that the evolution of digital banking has a pronounced effect on both traditional and participation banking and that the pace of this transformation is critical for banks to adapt to competitive market conditions. The sustainability and auditing of digitalization emerge as significant factors shaping the future of the banking sector along with technological innovations.



Keywords

Digital banking, participation banking, technological innovation, adaptation processes, banking sector



Abstract

Bu araştırma, teknolojik gelişmelerin genel endüstri üzerindeki etkilerini ve özellikle bankacılık sektöründe dijital bankacılığın sürekli evrimini derinlemesine incelemektedir. Teknolojik ilerlemenin hızı, tüm sektörleri uyarlanabilirlik ve dönüşüme zorlarken, bu dönüşümün en belirgin olduğu alanlardan biri bankacılık sektörüdür. Bu bağlamdan yola çıkılarak dijital bankacılığın son yıllarda gösterdiği gelişime özel bir vurgu yaparak, bu sektörün süreçleri ve sistemleri üzerinde nasıl ilerleme kaydettiği önemli bir sorunsaldır. Bu kapsamda, Türkiye ve dünya tarihinde bankacılığın evrimi, farklı bankacılık türleri ve yapıları, dijital bankacılığın uygulanış şekilleri incelenmiştir. Bankaların dijital bankacılığa adaptasyon süreci karmaşık olmasının yanında hızlı bir biçimde gerçekleşmelidir. Bu gereklilik, rekabetçi piyasa ortamında bankaların hızlı değişimlere ayak uydurarak diğer finansal kuruluşlarla rekabet edebilme yeteneğine dayanmaktadır. Bu dönemde, bankalar teknolojik altyapılarını geliştirmek, şube hizmetlerini dijital platformlara taşımak ve çağrı merkezi hizmet ve ürün yelpazesini genişletmek gibi çoklu görevleri simultane bir şekilde yerine getirmek zorundadırlar. Bu da dijital bankacılığın katılım bankacılığı üzerindeki potansiyel etkisini, dünya genelinde ve Türkiye'deki katılım bankacılığı uygulamalarını ve bu bankacılık türünün süreçlerinin dijital ortamlara nasıl entegre edilebileceğini ele almaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmeler ve dijital bankacılığın gelişimi ile katılım bankacılığı üzerindeki olası etkiler, dijitalleşmenin sürdürülebilirliği ve denetimi gibi konular Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden incelenmiştir. Sonuç olarak bu araştırma, dijital bankacılığın evriminin hem geleneksel hem de katılım bankacılığı üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ve bu dönüşümün hızının, bankaların rekabetçi piyasa koşullarına uyum sağlamaları için kritik olduğunu vurgular. Dijitalleşmenin sürdürülebilirliği ve denetimi, teknolojik yeniliklerle birlikte bankacılık sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli faktörler olarak ön plana çıkmaktadır.



Keywords

Dijital bankacılık, katılım bankacılığı, teknolojik inovasyon, adaptasyon süreçleri, bankacılık sektörü