TASARIM-BECERİ ATÖLYE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHER'S OPINIONS ON DESIGN-SKILLS WORKSHOP APPLICATIONS

TASARIM-BECERİ ATÖLYE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 
Author : Gülnur Candan HAMURCU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 903-920
DOI Number: :
Cite : Gülnur Candan HAMURCU , (2023). TASARIM-BECERİ ATÖLYE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 903-920. Doi: 10.35826/ijoess.3350.
    


Summary

Bu çalışmada 2023 Eğitim vizyonu ile gündeme gelen Tasarım-Beceri Atölye uygulamalarına yönelik atölye öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada, Tasarım- Beceri Atölye öğretmenlerinin Tasarım-Beceri Atölye uygulamaları hakkındaki görüşlerini saptamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan on iki tasarım-beceri atölye öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem olarak seçilen on iki öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşme yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme yapılan öğretmenlerin farklı atölye öğretmenleri olmalarına ve farklı kıdem yıllarına sahip olmalarına dikkat edilmiştir. Böylece örneklem çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler 20-25 dakika sürmüştür. Her bir öğretmenle zoom programı kullanılarak görüşmeler yapılıp kayıt altına alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma da öğretmenlere yöneltilen sorular dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin atölye uygulamalarına bakış açılarının nasıl olduğu, Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin uygulamalar sırasında karşı karşıya kaldıkları sorunların neler olduğu, Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin atölye dersleri hakkındaki önerilerinin neler olduğu ve Tasarım-Beceri Atölye öğretmenlerinin öğrenci, öğretmen ve veli tutumları hakkındaki görüşlerinin neler olduğudur. Bu bağlamda atölye öğretmenlerin neredeyse tamamının olumlu bakış açısına sahip oldukları ,öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların okul yapısından kaynaklanan sorunlar ve öğrencilerden kaynaklanan sorunlar olduğu, öğrenci sayısının çok olması, ders süresinin yetişmemesi ve materyal temini konusunda sorun yaşandığı, öğretmenlerin önerilerinin ders planlarına , öğretmenlere ve uygulamaya yönelik olduğu ve son olarak da öğrenci tutumlarının olumlu olduğu, öğrencilerin atölye derslerine severek geldikleri ve sınıftan farklı bir ortamda olmaktan mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Tasarım-Beceri Atölyeleri, Atölye öğretmenleri, 2023 Eğitim VizyonuAbstract

In this study, the opinions of the workshop teachers about the Design-Skill Workshop applications, which came to the agenda with the 2023 Education vision, were examined. In the study, case study design, one of the qualitative research methods, was employed to determine the opinions of Design-Skill Workshop teachers about Design-Skill Workshop practices. The participants of the research are twelve design-skill workshop teachers working at primary, secondary and high schools. Twelve teachers selected as samples were interviewed using a semi-structured interview form. Criterion sampling method, which is one of the purposive sampling methods, was used while determining the study group in the research. In the research, attention was paid to the fact that the interviewed teachers were from different types of workshops and had different years of seniority. Thus, sample diversity was tried to be ensured. The interviews lasted 20-25 minutes. Interviews were made with each teacher using the zoom program and recorded. Content analysis and descriptive analysis were used in the analysis of the data obtained. The questions posed to the teachers in the research were grouped under four headings. These headings are the Design-Skill Workshop teachers view about the workshop application, the problems that the Design-Skill Workshop teachers face during the practices, the suggestions of the Design-Skill Workshop teachers about the workshop lessons, and the views of the Design-Skill Workshop teachers about the attitudes of students, teachers and parents. In this context, it was detected that almost all of the workshop teachers had a positive perspective, the problems faced by the teachers were the problems arising from the school structure and from the students, the number of students was high, the course time was not enough and there were problems in the supply of materials. It was also identified that the suggestions of the teachers were aimed at teachers and practice and lesson plans. Finally, it was concluded that the students' attitudes were positive, that the students liked to attend the workshop lessons and that they were happy to be in a different environment from the classroom.Keywords

Design-Skill Workshops, Workshop teachers, 2023 Education Vision