E-SPOR UYGULAMALARINDA MÜZİĞİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON THE EFFECT OF MUSIC IN E-SPORTS ACTIVITIES

E-SPOR UYGULAMALARINDA MÜZİĞİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Author : SUNAY GÜNGÖR GÜLSOY    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1082-1092
DOI Number: :
Cite : SUNAY GÜNGÖR GÜLSOY , (2023). E-SPOR UYGULAMALARINDA MÜZİĞİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1082-1092. Doi: 10.35826/ijoess.3345.
    


Summary

İnsanın yeryüzünde var olduğu andan itibaren harekete geçmesini sağlayan psikolojik ve fizyolojik olarak toplumu ve bireyleri etkileyen en önemli sanat dallarından birisi müziktir. Müzik sadece eğlence aracı veya boş zaman faaliyeti değildir. Sporcuların egzersiz öncesi, esnası ve sonrası dinledikleri müzik sporcuların da sahip oldukları duyguları, düşüncelerini ve algılarını sözsüz olarak ifade ettikleri bir yöntemdir. Sporcular müzik aracı ile pozitif duygu edinimi sayesinde rahatlama, motivasyon oluşturma, uyarılma, performanslarını en üst seviyeye çıkarma duygularını elde ederler. 1970-1980’li yıllarda müziğin spor uygulamalarının içerisinde yer alması ile spor ve müzik ilişkisi farklı bir boyut kazanmıştır. Etiyopyalı koşucu Haile Gebrselassi 1998 yılında Scatman John’un ‘Scatman’ parçasını dinleyerek 10.000 metre koşu yarışmasında dünya rekoru kırmıştır. Haile Gebrselassi “Müzik bana rekor hızıma uyan bir ritim veriyor.” ifadesi spor uygulamalarında müziğin etkisine örnek olarak gösterilebilir. Spor uygulamalarında müziğin etkisi üzerine yapılan çalışmaların kısıtlı olması ve e-spor alanında müzik uygulamalarına yönelik çalışmaların bulunmaması sebebiyle bu araştırmada e-spor uygulamalarında müziğin e-sporcular üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi e-spor takımında yer alan 170 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Karayol ve Turhan (2020) tarafından geliştirilen, Sportif Uygulamalarda Müziğin Etkisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Bağımsız Örneklem t Testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, e-spor uygulamalarında müziğin etkisi algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kadın e-sporcuların e-spor uygulama öncesi ve uygulama esnasında müzikten etkilenmeleri erkek e-sporcuların e-spor uygulama öncesi ve uygulama esnasında müzikten etkilenmelerine göre daha yüksektir. Buna göre cinsiyet değişkeninin e-spor uygulamalarında müziğin etkisini etkileyen bir faktör olduğu, yaş ve eğitim alanı değişkenlerinin ise herhangi bir anlamlılığa sahip olmadıkları gözlenmiştir.Keywords

Müzik, sporda müzik, e-spor.Abstract

It is music that is one of the most important branches of art that affect society and individuals psychologically and physiologically, which allows man to act from the moment he exists on earth. Music is not just an entertainment tool or leisure activity. Music that athletes listen to before, during and after exercise is a method in which athletes express their emotions, thoughts and perceptions without words. Athletes get the feelings of relaxation, motivation, arousal and maximizing their performance thanks to the positive emotion acquisition with the music tool. In the years of 1970-1980 ’, the sports and music relationship gained a different dimension with the fact that the music was included in the sports applications. The inclusion of music in sports practices in the 1970s and 1980s accelerated the relationship between sports and music. Ethiopian runner Haile Gebrselassi broke the world record in the 10,000m race in 1998 by listening to Scatman John's song ' Scatman '. Haile Gebrselassi “Music gives me a rhythm that matches my record pace.” can be shown as an example of the effect of music in sports exercises. Due to the limited number of studies on the effect of music in sports exercises and the lack of studies on music exercises in the field of e-sports, this study aims to reveal the effect of music on e-sports exercises n e-sports. The sample of the research consists of 170 students in the e-sports team of Süleyman Demirel University. The Effect of Music on Sportive Practices Scale, developed by Karayol and Turhan (2020), was used in the research. In the study, Independent Sample t-Test was used to, single-factor analysis of variance (ANOVA. Pearson correlation analysis was applied. As a result of the analyzes, it was concluded that the perceptions of the effect of music in e-sports exercises differ according to the gender variable. Female e-sports players are more affected by music before and during e-sports exercises than male e-sports players are affected by music before and during e-sports exercises. As a result of the study, it has been observed that the gender variable is a factor affecting the effect of music in e-sports exercises, while the variables of age and education field do not have any significance.Keywords

Music, music in sport, e-sport.