SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY BELIEFS AND THE LEVEL OF PROFESSIONAL SATISFACTION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (EXAMPLE OF MERSİN PROVINCE)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)

 
Author : İbrahim ERDOĞAN  , Lütfi ÜREDİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 938-959
DOI Number: :
Cite : İbrahim ERDOĞAN , Lütfi ÜREDİ, (2023). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 938-959. Doi: 10.35826/ijoess.3342.
    


Summary

In the study, it was examined whether there is a significant relationship between the self-efficacy beliefs in and this study, the relationship between the self-efficacy beliefs and the level of professional satisfaction of elementary school teachers was investigated. The correlational survey model of quantitative research techniques was utilized in this study. The research data were collected through Self-Efficacy Belief Instrument, Professional Satisfaction Scale and Personal Information Forms. In this study, a study universe was chosen owing to the quite high number of elementary school teachers. The research data were collected by choosing a reachable sample group. The sample group of the study consists of 650 elementary school teachers who work at public schools of Mersin Central District National Education Directorate (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) and who voluntarily agreed to participate in the research. The data were analysed with the SPSS 25.00 software. In the analysis of the collected data, Pearson Correlation Test for problem status, T-test for sub-problems and Kruskal-Wallis H Test were applied. According to the result of the research, it has been found out that there is a statistically significant difference (p<0,01) between the self-efficacy beliefs and the level of professional satisfaction of elementary school teachers and that this difference is a significant relationship in a positive way. It has been found out that there is no significant difference between the self-efficacy beliefs of elementary school teachers and their sex, age, marital status, or the school they graduated. It has been seen that there is a significant difference between professional satisfaction of the teachers and their seniority. As a result of the pairwise comparisons, it was found that the significant difference was between teachers with 6-10 years of seniority and teachers with 16-19 years of seniority, and it was in favor of teachers with 16-19 years of seniority. In line with the researches and the results obtained, suggestions were made to carry out studies to further strengthen the positive and significant relationship between self-efficacy beliefs and professional satisfaction levels of classroom teachers.Keywords

Elementary school, elementary school teachers, self-efficacy, professional satisfaction.Abstract

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ve mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı incelenmiş ve bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği”, “Mesleki Doyum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin sayısının çok yüksek olmasından dolayı çalışma evreni alınması yoluna gidilmiştir. Ulaşılabilir örneklem grubu seçilerek araştırma verilerine ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Mersin Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) bağlı resmi ilkokullarda görev yapan ve araştırmaya dahil olmaya gönüllü olan 650( Altı Yüz Elli) sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin analizinde problem durumu için Pearson Korelasyon Testi, alt problemler için T-testi, Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,01) ve bu farkın pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları cinsiyet, yaş medeni durum, kıdem ve mezun olunan okul değişkenleri bakımından incelendiğinde anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri cinsiyet, yaş medeni durum ve mezun olunan okul değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri kıdem değişkeni bakımından anlamlı farklılık göstermektedir. İkili karşılaştırmalar sonucunda anlamlı farkın 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler ile 16-19 yıl kıdeme sahip öğretmenler arasında olduğu ve 16-19 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin lehine olduğu bulunmuştur. Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ve mesleki doyum düzeyleri arasındaki pozitif yönde anlamlı ilişkinin daha da güçlendirilmesi yönünde çalışmaların yapılması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Keywords

İlkokul, sınıf öğretmenleri, öz yeterlik, mesleki doyum.