HİZMETKAR LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

IMPACT OF SERVANT LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON JOB SATISFACTION: RESEARCH ON HEALTHCARE PROFESSIONALS

HİZMETKAR LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 
Author : Ömer Özişli    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 787-799
DOI Number: :
Cite : Ömer Özişli , (2023). HİZMETKAR LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 787-799. Doi: 10.35826/ijoess.3335.
    


Summary

This research was conducted to determine the effect of servant leadership behaviors of managers in the health sector on organizational identification and job satisfaction. Servant leadership is a type of leadership that allows the development of the people it leads while exhibiting leadership behavior in general. Organizational identification is the integration of employees with the main identity of the institution they work for. Job satisfaction, on the other hand, is a pleasant state that the employee feels as a result of the success of the job. In the research, the online survey method was applied in accordance with the principle of voluntariness. In the first part of the questionnaire, there are five questions about demographic characteristics. In the second part, the "Servant Leadership" scale developed by Kılıç and Aydın (2016) was used. The scale consists of seven questions. In the third part, the "Organizational Identification" scale, which contains statements about organizational identification developed by Fettahlıoğlu and Koca, was used. In the last part, the research was carried out by making use of the "Job Satisfaction" scale developed by Keser and Bilir (2019) and consisting of five questions. All items in the scale were measured with a 5-point Likert type feature (1= Strongly Disagree, 5= Strongly Agree). The Cronbach's Alpha value of the Servant Leadership Scale was 0.90, the Cronbach's Alpha value of the Organizational Identification Scale was 0.89, and the Cronbach's Alpha value of the Job Satisfaction Scale was 0.85. According to the results of the correlation analysis, there is a positive correlation between the perception of servant leadership and organizational identification (r= 0.46, p<0.01) and between the perception of servant leadership and job satisfaction (r= 0.57, p<0.01). There is a moderate relationship. In addition, there is a positive and moderate relationship between organizational identification and job satisfaction (r= 0.42, p<0.01). According to the results of the analysis, servant leadership positively affects organizational identification (β= 0.41, p=0.00). Servant leadership (β= 0.48 p=0.00) and organizational identification (β= 0.23, p=0.00) positively affect job satisfaction According to the analysis results, organizational identification has a mediating role in the effect of servant leadership on job satisfaction (β= 0.09) and it was determined that servant leadership further increased the positive effect on job satisfaction (β= 0.57, p=0.00). In line with the results obtained, suggestions were made to hospital managers to develop servant leadership characteristics.Keywords

Servant Leadership, Organizational Identification, Job Satisfaction, Healthcare WorkerAbstract

Bu araştırma sağlık sektöründeki yöneticilerin göstermiş oldukları hizmetkar liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hizmetkar liderlik, genel olarak liderlik davranışı sergilenirken aynı zamanda liderlik yaptığı kişilerin gelişmesine imkân veren liderlik çeşididir. Örgütsel özdeşleşme, çalışanların çalıştığı kurumun ana kimliğiyle kendisini bütünleştirmesidir. İş tatmini ise, çalışan bireyin işi başarması neticesinde duyduğu hoş bir durumdur. Araştırmada online anket yöntemi gönüllülük ilkesine uyularak uygulamıştır. Anketin ilk bölümünde demografik özelliklere ait beş soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Kılıç ve Aydın (2016) tarafından geliştirilmiş olan “Hizmetkar Liderlik” ölçeğinden faydalanılmıştır. Ölçek yedi sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise Fettahlıoğlu ve Koca tarafından geliştirilen örgütsel özdeşleşme ile ilgili ifadeleri barındıran “Örgütsel Özdeşleşme” ölçeği kullanılmıştır. Son bölümde ise Keser ve Bilir (2019) tarafından geliştirilen ve beş sorudan oluşan “İş Tatmini” ölçeğinden faydalanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Ölçekteki tüm maddeler 5’li likert tipi özelliği ile (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) ölçüm yoluna gidilmiştir. Hizmetkar Liderlik ölçeğine ait Cronbach’s Alpha değeri 0,90, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğine ait Cronbach’s Alpha değeri 0,89 ve İş Tatmin Ölçeğine ait Cronbach’s Alpha değeri 0,85 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre hem hizmetkâr liderlik algısı ile örgütsel özdeşleşme arasında (r= 0,46, p<0,01) hem de hizmetkâr liderlik algısı ile iş tatmini arasında (r= 0,57, p<0,01) pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Ayrıca örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasında (r= 0,42, p<0,01) pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Analiz sonuçlarına göre hizmetkâr liderlik örgütsel özdeşlemeyi pozitif etkilemektedir (β= 0,41, p=0,00). Hizmetkâr liderlik (β= 0,48 p=0,00) ve örgütsel özdeşleşme (β= 0,23, p=0,00) iş tatminini pozitif etkilemektedir Analiz sonuçlarına göre hizmetkâr liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü olduğu (β= 0,09) ve hizmetkâr liderliğin iş tatminine olan pozitif etkisini daha da arttırdığı belirlenmiştir (β= 0,57, p=0,00). Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastane yöneticilerine hizmetkar liderlik özelliklerini geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Hizmetkar Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini, Sağlık Çalışanı