ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMA KAVRAMLARINA BAKIŞI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

VIEWS OF FOURTH GRADE PRIMARY SCHOOL GRADE STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES AND THOSE WITH TYPICAL DEVELOPMENT ON THE CONCEPTS OF READING AND WRITING: A METAPHOR STUDY

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMA KAVRAMLARINA BAKIŞI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

 
Author : Nurhan AKTAŞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1040-1065
DOI Number: :
Cite : Nurhan AKTAŞ , (2023). ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMA KAVRAMLARINA BAKIŞI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1040-1065. Doi: 10.35826/ijoess.3329.
    


Summary

Okuma ve yazma güçlüğü tanısı alan öğrenciler, öğrenme güçlüğü /özgül öğrenme güçlüğü olan bireyler olarak adlandırılmaktadır. Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitim ortamlarında yaşadıkları zorlukların başında akademik performansta yaşanan güçlükler gelmektedir. Bu akademik güçlükler arasında en yaygın olarak görülenler ise okuma ve yazma becerilerinde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrenme güçlüğü olan ve normal gelişim gösteren ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin “okuma” ve “yazma” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Konya il merkezinde ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören 187 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 100’ü normal gelişim gösteren öğrenci grubunda yer alırken 87’si öğrenme güçlüğüne sahiptir. Araştırmaya katılan öğrencilerin belirlenmesinde kolay ulaşılabilir ve ölçüt örnekleme tekniğine başvurulmuştur. Öğrenme güçlüğüne sahip olan öğrencilerin tanı almış olması ölçüt olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın verileri metafor belirme formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; okuma kavramına ilişkin normal gelişim gösteren öğrencilerin 8 kategoride 53 farklı metafor; öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin ise 10 kategoride 54 farklı metafor ürettikleri görülmüştür. Yazma kavramına ilişkin ise, normal gelişim gösteren öğrencilerin 10 kategoride 62 farklı metafor; öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler ise 12 kategoride 55 farklı metafor üretmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, her iki grupta okumaya ilişkin metaforlar beş ortak kategoride toplanırken, yazmaya ilişkin metaforlar dört ortak kategoride yer almıştır. Gerek okuma da gerekse yazmada, öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarından farklı olarak okuma ve yazmanın olumsuz özelliklerine vurgu yapan metaforlar ürettikleri görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yapılacak çalışmalara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Öğrenme güçlüğü olan öğrenci, normal gelişim gösteren öğrenci, metaforAbstract

Students diagnosed with reading and writing difficulties are called learning disabilities/individuals with specific learning difficulties. At the beginning of the difficulties experienced by students with specific learning difficulties in educational environments are the difficulties experienced in academic performance. Among these academic difficulties, the most common ones appear in reading and writing skills. The aim of this study is to examine the perceptions of fourth grade primary school students with learning difficulties and those with typical development regarding the concepts of “reading” and “writing” through metaphors. A phenomenological design was used in the study. The sample of the research consists of 187 students attending the fourth grade of primary school in Konya during the spring term of the 2022-2023 academic year. Convenience and criterion sampling techniques were used for determining the students. The fact that students with learning disabilities were diagnosed as such was accepted as a criterion. The data of the study were collected using a metaphor form. Content analysis was used for the analysis of the obtained data. Based on the findings obtained in the study, it was seen that regarding the concept of reading, students with typical development generated 53 different metaphors in 8 categories, while students with learning disabilities generated 54 different metaphors in 10 categories. Regarding the concept of writing, students with typical development created 62 different metaphors in 10 categories, while students with learning disabilities created 55 different metaphors in 12 categories. The results of the study revealed that metaphors related to reading were gathered in five categories common to both groups, while metaphors related to writing were included in four categories common to both groups. In both reading and writing, it was observed that unlike their typically developing peers, students with learning disabilities produced metaphors emphasising negative characteristics of reading and writing.Keywords

Students with learning disabilities, typically developing students, metaphor