SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ VE ÇEVRESEL DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ VE ÇEVRESEL DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ

 
Author : GÜNGÖR SAKÇI  , Gökhan UYANIK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1170-1193
DOI Number: :
Cite : GÜNGÖR SAKÇI , Gökhan UYANIK, (2023). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ VE ÇEVRESEL DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1170-1193. Doi: 10.35826/ijoess.3324.
    


Summary

The purpose of this research is to examine primary school teachers' attitudes towards environmental problems and their environmental sensitivities. Scanning model was used in the research. Environmental attitude and environmental sensitivity behavior scales were applied to 100 Classroom teachers working in the Classroom Teaching branch in all school/institution types operating in Kastamonu city center in 2019-2020. Teachers' environmental awareness behaviors and attitudes towards environmental problems were determined and their differences according to years of seniority, age and gender were investigated. When the research findings are examined; It was determined that primary school teachers showed environmental attitude behavior, but it did not depend on demographic characteristics such as gender, age and seniority. According to the results of this research, environmental sensitivity behavior does not differ according to gender. It has been reported in the literature that environmental sensitivity behavior increases with increasing age. Since the years of seniority and age are directly related, they are considered together. With the advancing age, people's experiences increase, and their knowledge, experience and experiences about the environment increase. Environmental problems are perceived as a new issue for young people, and it can be said that the sensitivity increases with increasing age, internalizing the problem as a more serious and long-term issue. It was determined that all teachers participating in the study had a positive attitude towards environmental problems and a high degree of environmentally sensitive behavior. It has been determined that environmental attitude does not depend on demographic characteristics, and environmental sensitive behavior differs according to age and seniority. In order to eliminate the differences in the attitudes and behaviors of classroom teachers towards the environment, training on environmental attitudes and behaviors regardless of gender, seniority and age, workshops, seminars. It is recommended to support their participation in the symposiums.Keywords

Environment, environmental perception ,environmental awareness, teachers, environmental educationAbstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına ilişkin tutumlarının ve çevresel duyarlılıklarının incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kastamonu il merkezinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren tüm okul/kurum tiplerinde Sınıf Öğretmenliği branşında görev yapan 100 Sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak çevresel tutum ve çevresel duyarlılık davranış ölçekleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin çevresel duyarlılık davranışları ve çevre sorunlarına yönelik tutumları belirlenerek, kıdem yılı, yaş ve cinsiyete göre farklılıkları araştırılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra, Kruskal-Wallis H çoklu karşılaştırma testi kullanılırken, ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin çevresel olumlu tutum davranışı gösterdiği ancak bunun cinsiyet, yaş ve kıdem gibi demografik özelliklere bağlı olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre çevresel duyarlılık davranışı cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Kıdem yılı ile yaş doğrudan ilişkili olduğu için birlikte ele alınmıştır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte insanların deneyimleri artmakta, çevreye dair bilgi, deneyim ve tecrübeleri artmaktadır. Çevre sorunları gençler için yeni bir konu gibi algılanmakta olup yaşın ilerlemesi ile sorunun daha ciddi ve uzun vadeli bir konu olduğu içselleştirilerek duyarlılığın arttığı söylenebilir. Çalışmaya katılan tüm öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik olumlu tutuma ve çevresel duyarlı davranışa yüksek derecede sahip olduğu belirlenmiştir. Çevresel tutumun demografik özelliklere bağlı olmadığı, çevresel duyarlı davranışın ise yaş ve kıdem yılına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin çevreye karşı tutum ve davranışlarında gösterdikleri farklılığın giderilmesi için cinsiyet, kıdem ve yaş ayırt etmeksizin çevresel tutum ve davranışlar hakkında eğitimler verilmesi, çalıştay, seminer ve sempozyumlara katılımlarına destek sağlanması önerilmektedir.Keywords

Çevre, çevresel tutum, çevre duyarlılığı, öğretmenler, çevre eğitimi