CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON VISUALIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY BETWEEN 2017-2022

2017-2022 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÖRSELLEŞTİRME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ

CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON VISUALIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY BETWEEN 2017-2022

 
Author : Birol Tekin  , Mine KESERCİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 624-641
DOI Number: :
Cite : Birol Tekin , Mine KESERCİ, (2023). CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON VISUALIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY BETWEEN 2017-2022. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 624-641. Doi: 10.35826/ijoess.3323.
    


Summary

In the study, in order to determine the actuality of the studies on visualization within the scope of mathematics education in Turkey between the years 2017-2022, content analysis was performed and the studies were examined. In the study, document analysis from the qualitative research method was used as a research method. The data were collected in the form of documents through a literature review, and the content analysis method was used in the analysis. In this study, the year in which the studies on visualization were published, the research groups, research methods, how data is collected, analysis of data, the titles of the academicians who carried out the study, and the data obtained from the institutes where the studies were published were compiled by preparing graphs and tables. Frequency and percentage calculations were made and the findings were obtained. It is seen that the studies on visualization in the field of mathematics education show an abnormal flow in the form of increasing for one period and decreasing for another period. In the study groups, it is seen that it is mostly done with pre-service teachers and secondary school groups, and at least in the pre-school period. In the research method preference, it is seen that qualitative research is done mostly and mixed method is the least used. In the research methods used, it is seen that the most case studies come from the qualitative studies and the most experimental research methods come from the quantitative studies. As a data collection tool, it was determined that scale was used the most in quantitative studies and interviews were used the most in qualitative studies. In the analysis of the studies, it is seen that the t-test is mostly used in quantitative studies and content analysis is mostly used in qualitative studies. Based on the studies, it is seen that there is a lot of emphasis on spatial skills. As the title of the academician who carried out the study indicates, the people with the title of Professor Doctor are the most. In the institutes where master's and doctoral theses are published, it is seen that the Institute of Science is the most. As a result, it has been determined that the increase in studies on visualization in terms of contributing to student success will provide better learning. It is recommended to include more visualization approaches in lessons and to conduct research on visualization in concretizing abstract mathematical concepts.Keywords

Mathematics education, visualization, spatial skills.Abstract

Yapılan çalışmada, 2017-2022 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi kapsamında görselleştirmeye yönelik yapılan çalışmaların güncellik boyutunu tespit etmek amacıyla içerik analizi yapılarak çalışmalar incelenmiştir.Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yönteminden doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler, literatür taraması yapılarak doküman şeklinde toplanmış, çözümlemesinde ise içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada görselleştirmeye dair yapılan çalışmaların yayınlanma yılı, araştırma yapılan grupları, araştırma yöntemleri, verilerin nasıl toplandığı, veri analizleri, çalışmayı gerçekleştiren akademisyenlerin unvanları ve çalışmaların yayınlandığı enstitülerine ait elde edilen veriler frekans ve yüzde hesaplamalarıyla grafik ve tablolar hazırlanarak bulgulara ulaşılmıştır. Matematik eğitimi alanında görselleştirmeye yönelik çalışmaların bir dönem artıp bir dönem azalan şeklinde normal olmayan bir akış gösterdiği görülmektedir. Çalışma gruplarına bakıldığında en çok öğretmen adayı ve ortaokul gruplarıyla, en az okulöncesi dönem öğretmenlerinde yapıldığı görülmektedir. Araştırma yöntemi olarak en fazla nitel araştırmaların, en az karma yöntemin tercih edildiği görülmektedir. Kullanılan araştırma yöntemlerinde nitel çalışmalardan en fazla durum çalışması yapıldığı, nicel çalışmalardan en fazla deneysel araştırma yönteminin yapıldığı görülmektedir. Veri toplama aracı olarak nicel çalışmalarda en sık ölçeklerin, nitel çalışmalarda ise en fazla görüşme tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmaların analizinde nicel çalışmalarda en fazla t-testi ve nitel çalışmalarda en fazla içerik analizi kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalardan yola çıkarak uzamsal beceriler üzerinde çok fazla durulduğu görülmektedir. Çalışmayı gerçekleştiren akademisyen unvanı olarak en fazla Profesör Doktor unvanlı kişiler olduğu görülmektedir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yayınladığı enstitülerde ise en fazla Fen Bilimleri Enstitüsü olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, görselleştirme üzerine öğrenci başarısına katkı anlamında çalışmaların artmasının daha iyi bir öğrenme sağlayacağı saptanmıştır. Soyut olan matematik kavramların somutlaştırılmasında, derslerde daha fazla görselleştirme yaklaşımına yer verilmesi ve görselleştirme ile ilgili araştırmaların yapılması önerilmektedir.Keywords

Matematik eğitimi, görselleştirme, uzamsal beceriler.