SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK OKURYAZARLIK BECERİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN FARKINDALIKLARI

TEACHERS' AWARENESS OF LAW LITERACY SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK OKURYAZARLIK BECERİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN FARKINDALIKLARI

 
Author : İskender Daşdemir  , Hüseyin OZAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 960-974
DOI Number: :
Cite : İskender Daşdemir , Hüseyin OZAN, (2023). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK OKURYAZARLIK BECERİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN FARKINDALIKLARI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 960-974. Doi: 10.35826/ijoess.3318.
    


Summary

Change continues to operate as an ongoing process since the day humanity came into existence. Today's living conditions are also updated in the context of people's needs and interests. Within the process of this change, social studies teaching programs have felt the need to be updated according to today's conditions. In this context, legal literacy, which is one of the skills of the social studies curriculum, has become a concept that modern democratic state citizens should internalize. Democratic states aim to make the curriculum functional for the purpose of individuals who know the processes integrated with democracy. It has become important for teachers who are practitioners of educational programs to assimilate the program and provide legal literacy skills to individuals. In this context, it is required that social studies teachers be competent in the teaching of direct, indirect subjects and achievements related to the legal literacy skills included in the curriculum. In the research, conceptual knowledge of social studies teachers' legal literacy skills, program dominance, legal literacy and citizenship relationship, characteristics of a legally literate individual, expectations of the curriculum from a legally literate individual, the level of realization of citizenship goals of legal literacy were questioned. This research aimed to reveal the awareness levels of teachers about the legal literacy skills included in the 2018 social studies curriculum. In this research, qualitative research method and case study design were used. The working group consists of 12 social studies teachers working in Aksaray province in the 2022-2023 academic year. Relevant social studies teachers work in public schools of the Ministry of National Education. The criterion sampling strategy of the non-selective objective sample was used in the research. The data obtained in the study were analyzed by descriptive content analysis method. In the research, it was concluded that the level of awareness of social studies teachers about legal literacy skills is sufficient, teachers dominate the curriculum, legal literacy skills are related to citizenship, legal literacy skills have a role in realizing citizenship goals, there is no direct acquisition of legal literacy skills in the curriculum.Keywords

Skill, legal literacy, social studies curriculum.Abstract

Değişim insanlığın var olduğu günden itibaren devam eden bir süreç olarak işlemeye devam etmektedir. Günümüz yaşam koşulları da insanların ihtiyaçları, ilgileri bağlamında güncellenmektedir. Bu değişim süreci içinde sosyal bilgiler öğretim programları günümüz koşullarına göre güncellenme ihtiyacı hissetmiştir. Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretim programı becerilerinden olan hukuk okuryazarlığı günümüz demokratik devlet vatandaşlarının içselleştirmesi gereken bir kavram haline gelmiştir. Demokratik devletler demokrasi ile bütünleşmiş süreçleri bilen bireyler hedefi için öğretim programına işlerlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin programı özümsemesi ve hukuk okuryazarlık becerisini bireylere kazandırması önem kazanmıştır. Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim programında yer alan hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin doğrudan, dolaylı konu ve kazanımların öğretiminde yetkin olması istenmektedir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin hukuk okuryazarlık becerisi ile ilgili kavram bilgisi, program hâkimiyeti, hukuk okuryazarlığı ve vatandaşlık ilişkisi, hukuk okuryazarı bireyin özellikleri, hukuk okuryazarı bireyden öğretim programının beklentileri, hukuk okuryazarlığının vatandaşlık hedeflerini gerçekleştirme düzeyi sorgulanmıştır. Bu araştırma, 2018 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin öğretmenlerin farkındalık düzeyleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde görev yapan 12 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. İlgili sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarında görev yapmaktadır. Araştırmada seçkisiz olmayan amaçsal örneklemin ölçüt örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin farkındalık düzeyinin yeterli olduğu, öğretim programına öğretmenlerin hâkim oldukları, hukuk okuryazarlık becerisinin vatandaşlık ile ilişkili olduğu, hukuk okuryazarlık becerisinin vatandaşlık hedeflerini gerçekleştirmede rolü olduğu, öğretim programında hukuk okuryazarlık becerisine ilişkin doğrudan bir kazanımın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Beceri, hukuk okuryazarlık, sosyal bilgiler öğretim programı.