THE SUITABILITY OF THE TEXTS IN THE TEXTBOOKS USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TO THE 21st CENTURY SKILLS

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE UYGUNLUĞU

THE SUITABILITY OF THE TEXTS IN THE TEXTBOOKS USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TO THE 21st CENTURY SKILLS

 
Author : Pınar Şimşek    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 720-744
DOI Number: :
Cite : Pınar Şimşek , (2023). THE SUITABILITY OF THE TEXTS IN THE TEXTBOOKS USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TO THE 21st CENTURY SKILLS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 720-744. Doi: 10.35826/ijoess.3316.
    


Summary

Considering 21st-century skills, initially sought in technology, economics, and natural sciences, in social sciences is likely to contribute to the multi-faceted development of students. Thus, these skills are deemed essential in language teaching, a prominent area of educational sciences. In general, language teaching is built on the development of four basic language skills with the help of texts and activities in coursebooks dedicated to language teaching. Then, the target group’s adoption of 21st-century skills is thought to contribute to their acquisition of four basic skills of Turkish. While a few university-affiliated Turkish Teaching Centers (TOMER) used to undertake teaching Turkish as a foreign language before, many public and private organizations (e.g., TOMERs of state and foundation universities, Yunus Emre Institute, and some other public and private institutions affiliated with the Ministry of National Education) share this task today. In this qualitative study, we explored 21st-century skills in the texts of a coursebook utilized in teaching Turkish as a foreign language. As the materials, we selected texts within “Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı” (Yeni Hitit 3 Turkish Coursebook for Foreigners) taught in Ankara University TOMER for the B2-C1 level learners and used document analysis to analyze the data. Overall, although we could not detect any statement in any part of the texts that the target texts have been prepared considering 21st-century skills, we may deduce that the subjects, meanings, and intended messages of the texts cover 21st-century skills. The descriptively-interpreted findings showed that the texts in the mentioned book sufficiently cover 21st-century skills. However, we concluded no systematic, planned, and proportional distribution of the skills in the texts.Keywords

21st-century skills, text, language teaching, TurkishAbstract

Başlangıçta teknoloji, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında yararlanılmaya başlanılan 21. yüzyıl becerilerine günümüzde sosyal bilimler ve özellikle eğitim alanında yer verilmesinin, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla eğitim ve öğretimin en önemli alanlarından biri olan dil öğretiminde de 21. Yy. becerilerinin yer alması kaçınılmazdır. Genel olarak dil öğretimi, dört temel dil becerisinin gelişimi üzerine yapılmakta, becerilerin kazandırılmasında ise en önemli materyal olarak ders kitaplarındaki metinler ve etkinlikler görülmektedir. Hedef kitlenin, 21. yüzyıl becerileri yönünden gelişiminin, Türkçenin öğretimine ve hedef kitlenin dört temel dil becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerde 21.yüzyıl becerilerinin yer alma durumu incelenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, önceleri üniversitelere bağlı birkaç Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) yapılmakta iken günümüzde; kamu, özel, vakıf tüm üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı resmi ve özel öğretim kurumları gibi birçok kurum ve kuruluş alanda faaliyet göstermektedir. Örneklem olarak, alanda en köklü ve etkili faaliyet gösteren kurumlardan biri olan Ankara Üniversitesi TÖMER’de B2-C1 seviyesinde kullanılan “Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı” seçilmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İnceleme sonucu elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş, yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. “Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının” herhangi bir bölümünde metinlerin doğrudan 21. Yüzyıl becerileri dikkate alınarak hazırlandığına dair bir ifadeye rastlanmasa da metinlerde konu, anlam ve mesaj bağlamında 21. Yüzyıl becerilerine yer verildiği görülmektedir. Bulguların analizine göre metinlerde 21. yüzyıl becerilerine yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 21. yüzyıl becerilerinin metinlere yerleşimi ve becerilerin dağılımının sistematik, planlı ve orantılı bir şekilde yapılmadığı görülmüştür.Keywords

21.yüzyıl becerileri, metin, dil öğretimi, Türkçe