OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON TECHNOLOGICAL LEADERSHIP IN THE COVID-19 PROCESS

COVID-19 SÜRECİNDE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİKLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON TECHNOLOGICAL LEADERSHIP IN THE COVID-19 PROCESS

 
Author : MEHMET ŞEVKİ TURHAN  , OSMAN DALAMAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 997-1014
DOI Number: :
Cite : MEHMET ŞEVKİ TURHAN , OSMAN DALAMAN, (2023). OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON TECHNOLOGICAL LEADERSHIP IN THE COVID-19 PROCESS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 997-1014. Doi: 10.35826/ijoess.3311.
    


Summary

Bu araştırmada COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin teknolojik liderliklerine dair davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma şemsiyesi altında durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Konya ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan ilkokul yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Karatay ilçesinde devlet okullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 24 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Turan (2020) tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde araştırma kapsamında Konya ili Karatay ilçesinde görev yapan 24 ilkokul yöneticileri aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmalarda içerik analizi yöntemiyle, önceden belirlenen temalar üzerinden tümden gelim yoluyla kodların oluşturulması şeklinde işlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 1- İlkokul yöneticilerinin COVID-19 sürecinde eğitim teknolojileri yoluyla uzaktan eğitimi yönetmek için belirledikleri amaçların başında uzaktan eğitime katılım sağlanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğimle devamını sağlayabilme ve öğretmenlerin teknolojik liderliklerine destek olmak gelmiştir. 2- COVID-19 sürecinde, eğitim teknolojileri yoluyla uzaktan eğitimi yönetmek için belirledikleri amaçlara ulaşmalarını engelleyen unsurların başında ailelerin maddi olanaksızlıkları, internet bağlantı ve altyapı yetersizlikleri, evlerdeki teknolojik cihazların yetersizliği gelmektedir. 3- COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin öğretmen ve öğrencilere teknoloji kullanımı noktasında sağlanan desteğe dair öncelikle yapılanların okulun imkanlarından yararlanılmasını sağladıkları, öğretmenlere eğitim verilmesini sağladıkları, yardımcı oldukları, EBA destek noktalarına yönlendirmede bulundukları belirtilmiştir. 4- COVID-19 Sürecinde ilkokul yöneticilerinin, uzaktan eğitime erişimde öğrencilerin teknolojik kaynaklara erişimi noktasında fırsat eşitliği sağlamalarına dair hayırseverler ve veli yardımlarından yararlandıkları, okulun imkanlarından yararlandıkları ve EBA destek noktalarına yönlendirme de bulundukları belirtilmiştir. 5- COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin, öğrencilerin uzaktan eğitime katılmasını sağlamak için velilerle yaptığı iş birliğini, internet ve sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak, telefon görüşmeleri yaparak ve SMS ile iletişim kurarak, yüz yüze görüşmeler yaparak gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. 6- COVID-19 sürecinde ilkokul yöneticilerinin, uzaktan eğitim sürecinin izlemesini EBA raporları aracılığıyla, Zoom ve EBA canlı derslere katılım ile, öğretmen, öğrenci ve veliler ile görüşerek, sınıf defteri-ders raporları kontrolü ile gerçekleştirdikleri belirtilmiştir.Keywords

COVID 19, İlkokul Yöneticileri, Liderlik, Teknolojik Liderlik, Uzaktan EğitimAbstract

In this study, it is aimed to examine the behaviors of primary school administrators regarding their technological leadership during the COVID-19 process. The research was carried out with a case study under the umbrella of qualitative research. The universe of the research consists of primary school administrators working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Konya. The sample consists of 24 primary school administrators working in state schools in Karatay district, who want to voluntarily participate in the study selected by the easily accessible sampling method. A semi-structured interview form developed by Turan (2020) was used as a data collection tool. The data were collected through 24 primary school administrators working in the Karatay district of Konya province within the scope of the research in the 2021-2022 academic year. The collected data were processed by content analysis method in qualitative research, in the form of deductive generation of codes over predetermined themes. According to the research results; 1- Participating in distance education, ensuring the continuation of education and training activities with distance education, and supporting the technological leadership of teachers were among the primary goals that primary school administrators set for managing distance education through educational technologies during the COVID-19 process. 2- In the COVID-19 process, the financial difficulties of families, the inadequacy of internet connection and infrastructure, and the inadequacy of technological devices at home are the leading factors that prevent them from achieving the goals they have determined to manage distance education through educational technologies. 3- It has been stated that during the COVID-19 process, primary school administrators ensured the use of the school's facilities regarding the support provided to teachers and students in the use of technology, providing training to teachers, helping them, and directing them to EBA support points. 4- It has been stated that during the COVID-19 Process, primary school administrators benefited from philanthropists and parents' help to ensure equality of students' access to technological resources in accessing distance education, they benefited from the school's facilities, and they also provided guidance to EBA support points. 5- It was stated that during the COVID-19 process, primary school administrators cooperated with parents to enable students to participate in distance education, by communicating via the internet and social media, by making phone calls and communicating via SMS, and by making face-to-face meetings. 6- It has been stated that during the COVID-19 process, primary school administrators monitor the distance education process through EBA reports, by participating in Zoom and EBA live classes, by meeting with teachers, students and parents, and by checking the class book-lesson reports.Keywords

COVID 19, Primary School Administrators, Leadership, Technological Leadership, Distance Education