ANALYSIS OF SCIENTIFIC ARTICLES ON CONCEPT CARTOONS IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY

TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL MAKALELERİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF SCIENTIFIC ARTICLES ON CONCEPT CARTOONS IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY

 
Author : AHMET YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 588-608
DOI Number: :
Cite : AHMET YILDIZ , (2023). ANALYSIS OF SCIENTIFIC ARTICLES ON CONCEPT CARTOONS IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 588-608. Doi: 10.35826/ijoess.3308.
    


Summary

Concept cartoons are two-dimensional graphical drawings that have proven to be one of today's important learning and teaching strategies in many studies. Concept cartoons can be used both in educational activities and in the evaluation of training. The aim of the research is to determine the general trends and possible deficiencies in scientific articles on concept cartoons in mathematics education. In order to achieve this aim, scientific articles on the use of concept cartoons in the field of mathematics education in Turkey between the years 2006-2023 were examined. In this study, the "descriptive content analysis" method was used, which provides the opportunity to review the general trends and important results in a particular research area and to evaluate them as a whole. In the research, 28 scientific articles on concept cartoons in the field of mathematics education in Turkey were examined. The data collected within the scope of the study were analysed by the content analysis method. The first scientific article on using concept cartoons in mathematics education in Turkey was published in 2006. The articles examined, it was aimed to examine the effects of the use of concept cartoons on various independent variables such as academic achievement and attitude towards mathematics. Most articles were published in the learning fields of "Numbers and operations" and "Geometry and measurement". In the studies, the most quasi-experimental design was used with 67%. A significant part of the research was carried out with secondary school students. Sample sizes are mostly below 100 people. Multiple choice tests, Likert-type scales, and written opinions were used most frequently as data collection tools. In the data analysis, t-test (f=17, 38%) and descriptive analysis (f=11, 24%) were preferred. Based on the results of the studies examined, it was determined that the use of concept cartoons had positive effects on the variables determined, especially academic achievement and mathematical attitude. Future studies should be designed with the participation of secondary school students and teacher candidates, considering different objectives.Keywords

Mathematics education, concept cartoon, content analysisAbstract

Kavram karikatürü, birçok çalışmada günümüzün önemli öğrenme ve öğretme stratejilerinden birisi olduğunu ispatlamış iki boyutlu grafiksel çizimlerdir. Kavram karikatürleri hem eğitim faaliyetlerinde hem de eğitimlerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Araştırmanın amacı matematik eğitiminde kavram karikatürünü konu alan bilimsel makalelerdeki genel eğilimleri ve olası eksiklikleri tespit etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için 2006-2023 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında kavram karikatürü kullanımını konu edinen bilimsel makaleler incelenmiştir. Bu çalışmada, belli bir araştırma alanındaki genel eğilimleri ve önemli sonuçları gözden geçirerek bir bütün olarak değerlendirme fırsatı sunan “betimsel içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye’de matematik eğitimi alanında kavram karikatürünü konu edinen 28 bilimsel makale incelenmiştir. İnceleme kapsamında toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Türkiye’de matematik eğitimi alanında kavram karikatürleri kullanımı ile ilgili ilk bilimsel makale 2006 yılında yayımlanmıştır. İncelenen makalelerde kavram karikatürleri kullanımının akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumu gibi çeşitli bağımsız değişkenler üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. En fazla “Sayılar ve işlemler” ile “Geometri ve ölçme” öğrenme alanlarında makaleler gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar da %67 ile en fazla yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaların önemli bir kısmı ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklükleri ise çoğunlukla 100 kişinin altındadır. Veri toplama araçları olarak en sık çoktan seçmeli test, likert tipi ölçek ve yazılı görüş kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde ise t-testi (f=17, %38) ile betimsel analiz (f=11, %24) tercih edilmiştir. İncelenen araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak kavram karikatürü kullanımının başta akademik başarı ve matematiksel tutum olmak üzere belirlenen değişkenler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. İlerde yapılacak çalışmalar, başta ortaöğretim öğrencileri ve öğretmen adaylarının katılımıyla farklı amaçlar dikkate alınarak tasarlanmalıdır.Keywords

Matematik eğitimi, kavram karikatürü, içerik analizi.