ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' AWARENESS OF THE EFFECTS OF SPORTS ON MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (KIRŞEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY EXAMPLE)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 
Author : Vahit ÇİRİŞ  , Mustafa Burak UYAR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 573-587
DOI Number: :
Cite : Vahit ÇİRİŞ , Mustafa Burak UYAR, (2023). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 573-587. Doi: 10.35826/ijoess.3304.
    


Summary

Physical education and sports play an important role in the education of individuals with mental disabilities as well as in the education of normal development individuals. It is of great importance not only in their physical development, but also in their mental and social development. Awareness of individuals with mental disabilities is of great importance for teacher candidates who will be the architects of future generations. In this study, in which awareness of the effects of sports is examined, it is aimed to examine the awareness levels of pre-service teachers who receive education at the undergraduate level about the effects of sports on individuals with mental disabilities in terms of different variables. The sample was determined to represent the universe, and the descriptive research was designed in the general survey model. In addition to the demographic information form, the "Awareness Scale for the Effects of Sports on Mentally Handicapped Individuals" (ZEBSEYFÖ) developed by İlhan and Esentürk (2015) was used as a data collection tool. Participating pre-service teachers who filled in the forms were selected by random method. The research group consists of 404 pre-service teachers from Physical Education, Science, Secondary-School Mathematics, Preschool, Primary School, Psychological Counseling and Guidance, Turkish and Social Studies teaching departments at Kırşehir Ahi Evran University in the 2022-2023 academic year. The scale used consists of a single sub-dimension and 32 items. Statistical analysis of the data was done in SPSS 26.0 package program. The skewness and kurtosis values of the data were checked and after it was seen that they showed a normal distribution, from the parametric tests; t-test and one-factor analysis of variance (One-Way Anova) tests were applied. After reviewing the literature, it has been determined that there are studies that show parallelism with our findings, as well as studies that differ. As a result of the analysis; It was seen that there was no significant difference according to gender, mental disability in the environment, taking special education lessons, department, class, age variables. According to the state of doing sports; It was observed that those who did sports between 1-3 hours had a significantly higher average than those who did not. In order to increase the awareness of pre-service teachers in line with the results; Pre-service teachers can be encouraged to do sports, regardless of department, and physical education lessons can be added to the curriculum, apart from vocational courses. It is thought that our study result will contribute to the literature.Keywords

Physical education, sport, awareness, mental disabilityAbstract

Beden eğitimi ve spor normal gelişim bireylerin eğitiminde önemli olduğu kadar zihinsel engelli bireylerinde eğitiminde önemli rol oynamaktadır. Sadece fiziksel gelişimlerinde değil mental ve sosyal gelişimlerinde büyük önem ifade etmektedir. Zihinsel engelli bireylerin farkındalığı, gelecek nesillerin mimarı olacak öğretmen adayları için büyük önem taşımaktadır. Sporun etkilerine yönelik farkındalıkların incelendiği bu çalışma da lisans düzeyinde eğitim alan öğretmen adaylarının zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Örneklemi, evreni temsil edecek biçimde belirlenmiş olup, betimsel nitelikte olan araştırma, genel tarama modelinde desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak demografik özellikler bilgi formunun yanı sıra, İlhan ve Esentürk (2015) tarafından geliştirilen “Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği (ZEBSEYFÖ)” kullanılmıştır. Formları dolduracak olan katılımcı öğretmen adayları tesadüfî yöntemle seçilmiştir. Araştırma grubunu 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Okul Öncesi, Sınıf, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünden toplam 404 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Kullanılan ölçek tek alt boyuttan ve 32 maddeden oluşmaktadır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmış ve normal dağılım sergilediği görüldükten sonra parametrik testlerden; “t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova)” testleri uygulanmıştır. Alanyazın taraması yapıldıktan sonra, bulgularımızla paralellik gösteren çalışmalar olduğu gibi, farklılık gösteren çalışmalarında olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonucunda; cinsiyet, çevrede zihinsel engelli olma durumu, özel eğitim dersi alma durumu, bölüm, sınıf, yaş değişkenlerine göre anlamlı seviyede farklılık olmadığı görülmüştür. Spor yapma durumuna göre; 1-3 saat yapanların yapmayanlara göre anlamlı seviyede yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Çıkan sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının farkındalıklarını artırmak için; bölüm ayrımı yapılmaksızın öğretmen adaylarının spor yapmaya teşvik edilebilir, ders müfredatlarına mesleki dersler haricinde beden eğitimi dersi eklenebilir. Çalışma sonucumuzun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Beden eğitimi, spor, farkındalık, zihinsel engel.