TAKIM SPORCULARINDA YARIŞMA YÖNELİM TERCİHLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF COMPETITION ORIENTATION PREFERENCES ON ACHIEVEMENT MOTIVATION IN TEAM ATHLETES

TAKIM SPORCULARINDA YARIŞMA YÖNELİM TERCİHLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

 
Author : Ünal SAKİ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1128-1137
DOI Number: :
Cite : Ünal SAKİ , (2023). TAKIM SPORCULARINDA YARIŞMA YÖNELİM TERCİHLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1128-1137. Doi: 10.35826/ijoess.3301.
    


Summary

This study aimed to examine the effect of competition orientation preferences on achievement motivation among team athletes. The sample of the study consisted of 148 female (X age=19.83±2.14) and 171 male (X age=20.87±2.07) athletes in total 319 (X age=20.32±3.45) competing in 2nd league team sports (football, basketball, volleyball, handball) in the 2022-2023 season. In the data collection part of the study, the "Personal Information Form" prepared by the researcher, the "Competition Orientations Scale" adapted into Turkish by Gözmen Elmas and Aşçı (2021) and the "Sport Achievement Motivation Scale" Sports Achievement Motivation Scale adapted into Turkish by Tiryaki and Gödelek (1997) were used. Pearson’s correlation coefficient was used to examine the relationship between athletes' competition orientations and their multidomain determination, and a regression test was used to determine the effect. The results showed a positive and moderate relationship between cooperation (p<.000; r=0.456) and conflict (p<.000; r=0.320), which are sub-dimensions of competition orientation and achievement motivation in team athletes. It was determined that cooperation and conflict orientations had a positive effect on the motivation to show power, becoming successful, and avoiding failure among team athletes. These statements can be interpreted to mean that team athletes tend to provide achievement motivation and win when they exhibit a tendency to defeat their opponents or act as a team in the competition.Keywords

Sports, competition, orientation, motivationAbstract

Bu araştırmanın amacı, takım sporcularında yarışma yönelim tercihlerinin başarı motivasyonlarına etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2022-2023 sezonu 2. lig takım sporlarında (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) mücadele eden 148 kadın (Xyaş=19,83±2,14) ve 171 erkek (Xyaş=20,87±2,07) toplam 319 (Xyaş=20,32±3.45) sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama kısmında araştırmacı tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu”, Gözmen Elmas ve Aşçı (2021) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yarışma Yönelimleri Ölçeği” ve Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Sporda Başarı Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Sporcuların yarışma yönelimleri ile çok alanlı kararlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon katsayısı, etkiyi belirlemek için ise regrasyon testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, takım sporcularında yarışma yönelimi alt boyutlarından iş birliği (p<.000;r=0.456) ve çatışma (p<.000; r=0.320) ile başarı motivasyonları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Takım sporcularında iş birliği ve çatışma yönelimleri güç gösterme, başarılı olma ve başarısızlıktan kaçınma güdüleri ile pozitif yönde etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu ifadeler, takım sporcularının yarışma içerisinde rakiplerini yenme veya takım halinde hareket etme yönelimi sergilediklerinde başarı motivasyonunu sağlayıp kazanma eğilimi gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir.Keywords

Spor, yarışma, yönelim, motivasyon